Направо към основното съдържание
NextGenerationEU

Бъдещето е зелено

С NextGenerationEU ние поемаме по пътя към една нова, зелена Европа. Европа, която работи както за хората, така и за планетата.

Като се има предвид, че поне 30 % от плана за възстановяване NextGenerationEU и от седемгодишния бюджет на ЕС са предвидени за борба с изменението на климата и за подкрепа на екологосъобразни проекти, ето кои са ключовите области, които са приоритетни за нас през следващите години. Към зелено бъдеще!

Намаляване на въглеродния отпечатък

Чиста енергия

С NextGenerationEU подпомагаме прехода на страните от ЕС към използване на чиста енергия, основана до голяма степен на възобновяеми източници, които са сигурни и на достъпни цени. Започваме вълна на саниране в целия ЕС, за да се повиши енергийната ефективност на частните домове и обществените сгради и за да могат повече хора да си позволят да отопляват домовете си. Зелените и цифровите технологии ще ни позволят да модернизираме европейските градове, така че те да бъдат интелигентни, с енергийно ефективно отопление и осветление, иновативни системи за водоснабдяване и съоръжения за изхвърляне на отпадъци.

Устойчив транспорт

Пътуването и транспортът ще станат по-екологосъобразни. Увеличаваме и подобряваме велосипедната инфраструктура и инвестираме повече в мрежи за обществен транспорт, включително високоскоростни железопътни линии в цяла Европа. Разработваме големи въздухоплавателни средства и морски плавателни съдове (например кораби и танкери) с нулеви емисии. Насърчаваме прехода към електрически автомобили и осигуряваме достатъчно станции за зареждане с електроенергия и гориво в Европа.

Тези инвестиции не само ще ни помогнат да постигнем нашите цели в областта на климата, но и ще допринесат за създаване на екологосъобразни работни места за бъдещето, като укрепят нашите икономики, и ще ни помогнат да подобрим качеството на живот на всички европейци.

Опазване на околната среда

Природа и биологично разнообразие

Защитаваме повече територии на сушата и във водата в Европа, както и нашето богато биологично разнообразие. Вземаме мерки във връзка с основните фактори за загуба на биологично разнообразие и работим за постигане на нулево замърсяване на въздуха, водата и почвата до 2050 г. Подобряваме количеството и качеството на нашите гори, укрепваме тяхната устойчивост спрямо изменението на климата и насърчаваме развитието на по-устойчива горска икономика, включително екотуризъм, за да се гарантира, че селските райони и тяхното население няма да бъдат изоставени. Също така стартираме план за възстановяване на екосистемите и влажните зони, увредени през годините.

Устойчиво потребление

Подобряваме управлението на отпадъците и даваме тласък на кръговата икономика — от пластмасовите и текстилните изделия до батериите и превозните средства. Осигуряваме възможности да ремонтирате електрическите си уреди, а когато това не е възможно — да ги рециклирате. Насърчаваме устойчивата мода и подкрепяме центрове в цяла Европа, където можете да се научите как да обновите вашите продукти и да им вдъхнете нов живот.

Тези промени не само ще ни помогнат да опазим околната среда и да постигнем нашите цели в областта на климата, но и ще допринесат за подобряване на здравето и качеството на живот на всички европейци.

Бъдещето на нашата храна

Питателна и устойчива храна

С NextGenerationEU и стратегията „От фермата до трапезата“ се стремим да осигурим достъп на всички до безопасна и здравословна храна в достатъчни количества. Насърчаваме хората да спазват здравословен и устойчив режим на хранене и да намалят разхищението на храни. Разработваме схема за етикетиране на храните, при която се показва откъде идва даден продукт, неговата хранителна стойност и екологичното и социалното му въздействие. Увеличаваме инвестициите в научни изследвания и иновации, за да осигурим издръжлива и подготвена за бъдещето продоволствена система.

Селско стопанство и риболов

Помагаме на земеделските стопани да преминат към биологично земеделие, което ще спомогне за намаляването на въглеродния отпечатък на нашата храна, за опазването на околната среда и на биологичното разнообразие. Инвестираме в научни изследвания и технологии, за да се повиши ефективността на земеделието, да се модернизира напояването и за да бъдат разработени нехимични алтернативи на пестицидите. Подкрепяме устойчивия риболов и аквакултура, които ще подпомогнат синята икономика.

Тези промени не само ще ни помогнат да постигнем нашите цели в областта на климата, но и ще доведат до създаване на нови възможности за потребителите, земеделските стопани, рибарите и хранително-вкусовата промишленост.

По-зелена Европа за всички

Искаме всички да участват и да се възползват от екологичното бъдеще на Европа, затова инвестираме повече средства в научни изследвания и иновации, за да реагираме на кризата в областта на климата и да осигурим по-голяма защита на биологичното разнообразие и застрашените местообитания в Европа.

За да се осигури справедлив и равнопоставен преход за всички, мобилизираме повече зелени инвестиции от когато и да било и предоставяме възможности за квалификация и преквалификация, за да помогнем на работниците и предприятията да процъфтяват в екологосъобразната икономика. Благодарение на нашия механизъм за справедлив преход правим така, че преминаването към икономика с нулеви нетни емисии на парникови газове да стане по справедлив начин, като никой не бъде изоставен.

Международно сътрудничество

Знаем, че можем да се справим с глобалната заплаха, свързана с изменението на климата, само ако си сътрудничим с нашите международни партньори. Затова работим с други правителства, за да постигнем целите на Парижкото споразумение. Подкрепяме развиващите се страни в усилията им за борба с изменението на климата. И ние самите даваме пример, като определяме целеви дати за неутралност по отношение на климата и насърчаваме други правителства да направят същото. Работейки заедно, ще осигурим едно по-екологично бъдеще за света.

Партньорство между ЕС и УЕФА

Повече от всякога поставяме свързаните с околната среда въпроси в центъра на вниманието. Ето защо обединихме усилия с УЕФА (Съюза на европейските футболни асоциации) в рамките на тригодишна кампания, посветена на ролята на всеки от нас в борбата с изменението на климата. Научете повече за съвместната ни кампания с УЕФА.

Как можете да участвате?

Съществуват много начини, по които можете да допринесете за едно по-екологосъобразно бъдеще, като например използването на обществен транспорт или придвижването с велосипед, консумацията на повече зеленчуци и по-малко месо, както и купуването на стоки втора ръка, рециклирането и повторната употреба на изделия.

Можете да се включите в Европейския пакт за климата — инициатива, която помага на общностите да споделят и прилагат мерки за борба с изменението на климата, или в Ангажимента за екологосъобразно потребление — инициатива, която насърчава предприятията да правят повече за опазването на климата, например като намалят въглеродния си отпечатък или произвеждат по-устойчиви продукти. Можете също да споделяте идеи за устойчива и екологосъобразна архитектура в рамките на нашата инициатива Нов европейски Баухаус.