Pāriet uz galveno saturu
NextGenerationEU

Par zaļu Eiropu!

NextGenerationEU ir mūsu sabiedrotais ceļā uz jaunu, zaļu Eiropu, kas darbojas iedzīvotāju labā un saudzē planētu.

Vismaz 30 % no atveseļošanas plāna NextGenerationEU un ES septiņu gadu budžeta ir paredzēti cīņai pret klimata pārmaiņām un zaļo projektu atbalstam. Šīs ir galvenās jomas, kuras turpmākajos gados būs prioritāras. Kļūsim zaļāki!

Oglekļa pēdas samazināšana

Tīra enerģija

Ar NextGenerationEU mēs palīdzam ES dalībvalstīm pāriet uz tīru enerģiju, kuras pamatā lielākoties ir droši un cenas ziņā pieejami atjaunojamie energoresursi. Esam aizsākuši ES mēroga renovācijas vilni, kura mērķis ir uzlabot privāto mājokļu un sabiedrisko ēku energoefektivitāti un gādāt, lai vairāk cilvēku var atļauties apsildīt savus mājokļus. Izmantojot zaļās un digitālās tehnoloģijas, varēsim modernizēt Eiropas pilsētas un padarīt tās viedas, ierīkojot energoefektīvas apkures sistēmas un apgaismojumu, inovatīvas pilsētu ūdensapgādes sistēmas un atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūru.

Ilgtspējīgs transports

Ceļošana un transports kļūs videi draudzīgāki. Mēs paplašinām un uzlabojam velotransporta infrastruktūru un investējam līdzekļus sabiedriskā transporta tīklos, tai skaitā ātrgaitas dzelzceļa līnijās visā Eiropā. Strādājam pie tā, lai realizētu ieceri par lieliem bezemisiju gaisa kuģiem un jūras kuģiem, tai skaitā tankkuģiem. Mēs veicinām pāreju uz elektriskajiem automobiļiem un gādājam, lai visā Eiropā būtu pietiekami daudz uzlādes un uzpildes staciju.

Šīs investīcijas ne tikai palīdzēs mums sasniegt izvirzītos klimata mērķus, bet arī radīs videi draudzīgas darbvietas nākotnei, spēcinās tautsaimniecības un palīdzēs uzlabot visu eiropiešu dzīves kvalitāti.

Vides aizsardzība

Daba un bioloģiskā daudzveidība

Mēs aizsargājam vairāk Eiropas dabas teritoriju uz sauszemes un jūrā, kā arī mūsu bagātīgo bioloģisko daudzveidību. Strādājam pie tā, lai novērstu galvenos bioloģiskās daudzveidības samazināšanās cēloņus un lai līdz 2050. gadam panāktu gaisa, ūdens un augsnes nulles piesārņojumu. Mēs palielinām mežu platības un uzlabojam to kvalitāti, stiprinot to noturību pret klimata pārmaiņām un veicinot ilgtspējīgāku mežsaimniecības ekonomiku, tai skaitā ekotūrismu, lai garantētu, ka lauku apvidi un to iedzīvotāji netiek atstāti novārtā. Esam uzsākuši darbu pie dabas atjaunošanas plāna, kurš ir vērsts uz ekosistēmām un mitrājiem, kas laika gaitā ir degradēti.

Ilgtspējīgs patēriņš

Mēs uzlabojam atkritumu apsaimniekošanu un stimulējam aprites ekonomiku — no plastmasas un tekstilizstrādājumiem līdz akumulatoriem un transportlīdzekļiem. Gādājam par to, lai jums būtu tiesības salabot savas elektropreces, kā arī iespēja tās reciklēt. Veicinām ilgtspējīgu modi un sniedzam atbalstu centriem, kuri darbojas daudzviet Eiropā un kuros varat apgūt remonta iemaņas un atrast jaunu pielietojumu vecām lietām.

Šādas pārmaiņas ne tikai palīdzēs mums aizsargāt vidi un sasniegt izvirzītos klimata mērķus, bet arī uzlabos visu eiropiešu veselību un dzīves kvalitāti.

Mūsu pārtikas nākotne

Uzturvielām bagāta, ilgtspējīga pārtika

NextGenerationEU un stratēģija “No lauka līdz galdam” palīdz mums gādāt, lai ikvienam būtu pieejama nekaitīga un veselīga pārtika un lai tās pietiktu visiem. Mudinām cilvēkus izvēlēties veselīgu un ilgtspējīgu uzturu un samazinām pārtikas izšķērdēšanu. Mēs izstrādājam pārtikas marķējumu, kas attēlo produkta izcelsmi un uzturvērtību, kā arī tā vidisko un sociālo ietekmi. Palielinām investīcijas pētniecībā un inovācijā, lai garantētu, ka mums ir pieejama noturīga un nākotnes prasībām atbilstoša pārtikas sistēma.

Lauksaimniecība un zvejniecība

Mēs palīdzam lauksaimniekiem pāriet uz bioloģisko lauksaimniecību, kas palīdzēs samazināt mūsu pārtikas oglekļa pēdu, aizsargāt vidi un saglabāt bioloģisko daudzveidību. Investējam pētniecībā un tehnoloģijās, lai padarītu lauksaimniecību efektīvāku, modernizētu apūdeņošanu un izstrādātu neķīmiskas pesticīdu alternatīvas. Mēs atbalstām ilgtspējīgu zveju un akvakultūru, kas veicinās zilo ekonomiku.

Šīs izmaiņas ne tikai palīdzēs sasniegt izvirzītos klimata mērķus, bet arī radīs jaunas iespējas patērētājiem, lauksaimniekiem, zvejniekiem un pārtikas rūpniecības nozarei.

Zaļāka Eiropa visiem

Vēlamies, lai visi iedzīvotāji būtu iesaistīti Eiropas zaļās nākotnes veidošanā un gūtu labumu no tās, tāpēc ieguldām vairāk līdzekļu pētniecībā un inovācijā, lai reaģētu uz klimata krīzi un labāk aizsargātu Eiropas bioloģisko daudzveidību un apdraudētos biotopus.

Lai visiem garantētu godīgu un taisnīgu pārkārtošanos, mobilizējam līdz šim apjomīgākās zaļās investīcijas un nodrošinām prasmju pilnveides un pārkvalificēšanās iespējas, tādējādi sekmējot darba ņēmēju un uzņēmumu izaugsmi zaļajā ekonomikā. Ar Taisnīgas pārkārtošanās mehānisma palīdzību gādājam par to, lai pāreja uz ekonomiku ar siltumnīcefekta gāzu neto nulles emisijām notiktu taisnīgi un neviens netiktu atstāts novārtā.

Starptautiskā sadarbība

Ir skaidrs, ka globālos klimata pārmaiņu draudus mēs varam novērst tikai sadarbībā ar starptautiskajiem partneriem. Tāpēc sadarbojamies ar citām valdībām, lai sasniegtu Parīzes nolīguma mērķus. Mēs atbalstām jaunattīstības valstu centienus cīņā pret klimata pārmaiņām. Rādām piemēru, nosakot termiņu klimatneitralitātes sasniegšanai, un mudinām citas valdības rīkoties tāpat. Strādājot kopā, nodrošināsim zaļāku pasauli nākotnē.

ES un UEFA partnerība

Šobrīd ir īpaši svarīgi panākt, lai ar vidi saistīti jautājumi nonāktu uzmanības centrā. Tāpēc kopā ar Eiropas Futbola asociāciju savienību UEFA rīkojam trīs gadu kampaņu, kurā aicināsim meklēt veidus, kā mēs visi varam iesaistīties cīņā pret klimata pārmaiņām. Uzziniet vairāk par mūsu kopīgo kampaņu ar UEFA.

Kā varat iesaistīties?

Ir daudz veidu, kā arī jūs varat palīdzēt padarīt nākotni zaļāku: pārvietojoties ar sabiedrisko transportu vai velosipēdu, ēdot vairāk dārzeņu un mazāk gaļas, jaunu preču vietā pērkot lietotas, reciklējot un atkalizmantojot.

Arī jūs varat piedalīties, iesaistoties kādā no iniciatīvām. Eiropas Klimata pakts palīdz kopienām īstenot un kopīgot pasākumus cīņai pret klimata pārmaiņām, savukārt Zaļā patēriņa solījums mudina uzņēmumus kļūt klimatam draudzīgākiem, piemēram, samazinot oglekļa pēdu vai ražojot ilgtspējīgākas preces. Ar mūsu iniciatīvas Jaunais Eiropas “Bauhaus” starpniecību varat paust savas idejas par ilgtspējīgu un klimatam draudzīgu arhitektūru.