Přejít na hlavní obsah
NextGenerationEU

Make it Green

Díky NextGenerationEU vytváříme novou, ekologickou budoucnost Evropy. Takovou, která bude prospěšná jak pro lidi, tak pro planetu.

Na boj proti změně klimatu a na podporu ekologických projektů je vyčleněno nejméně 30 % prostředků z evropského nástroje na podporu oživení NextGenerationEU a sedmiletého rozpočtu EU. Zde uvádíme klíčové oblasti, které budou mít v nadcházejících letech prioritu. Zasaďme se společně o ekologičtější Evropu!

Snížení uhlíkové stopy

Čistá energie

Prostřednictvím nástroje NextGenerationEU pomáháme zemím EU s přechodem na využívání čisté energie, která je převážně vyráběna z obnovitelných zdrojů, jež jsou bezpečné a cenově dostupné. Zahajujeme celoevropskou vlnu renovací budov, jejímž cílem je zvýšit energetickou účinnost soukromých domů i veřejných objektů a pomoci tak většímu počtu lidí, aby pro ně bylo vytápění jejich domovů finančně únosné. Ekologické a digitální technologie nám umožní modernizovat evropská města a učinit z nich tzv. inteligentní města, která budou disponovat energeticky účinným vytápěním a osvětlením, inovativními městskými systémy zásobování vodou a zařízeními na likvidaci odpadu.

Udržitelná doprava

Cestování a doprava budou šetrnější k životnímu prostředí. Rozšiřujeme a zlepšujeme cyklistickou infrastrukturu a investujeme více do sítí veřejné dopravy, včetně vysokorychlostních železničních tratí po celé Evropě. Vyvíjíme velká letadla a námořní plavidla s nulovými emisemi, jako jsou lodě a tankery. Podporujeme přechod na elektromobily a zajišťujeme dostatek dobíjecích a čerpacích stanic v celé Evropě.

Tyto investice nám pomohou nejen plnit naše cíle v oblasti klimatu, ale díky nim se v budoucnosti vytvoří zelená pracovní místa, posílí naše hospodářství a zlepší se i kvalita života všech Evropanů.

Ochrana životního prostředí

Příroda a biologická rozmanitost

V celé Evropě chráníme celou řadu přírodních oblastí na pevnině i na moři, jakož i naši bohatou biologickou rozmanitost. Zabýváme se hlavními příčinami úbytku biodiverzity a usilujeme o dosažení nulového znečištění ovzduší, vody a půdy do roku 2050. Zlepšujeme kvantitu a kvalitu našich lesů, posilujeme jejich odolnost vůči změně klimatu a podporujeme udržitelnější lesní hospodářství, včetně ekoturistiky, aby se zajistilo, že na potřeby venkovských oblastí a jejich obyvatelstva bude vždy brán zřetel. A zahajujeme plán obnovy přírody v ekosystémech a mokřadech, které byly v minulých letech devastovány.

Udržitelná spotřeba

Zlepšujeme nakládání s odpady a rozbíháme oběhové hospodářství: od plastů a textilu až po baterie a vozidla. Zabezpečujeme, abyste měli právo nechat své elektrické spotřebiče opravit a aby, až skončí jejich životnost, bylo možné je recyklovat. Prosazujeme udržitelnou módu a podporujeme centra v celé Evropě, kde se můžete naučit, jak své věci zhodnotit a vdechnout jim nový život.

Tyto změny nám nejen pomohou chránit životní prostředí a plnit naše cíle v oblasti klimatu, ale také zlepší zdraví a kvalitu života všech Evropanů.

Budoucnost nakládání s potravinami

Výživné, udržitelné potraviny

Díky nástroji NextGenerationEU a strategii „od zemědělce ke spotřebiteli“ zajistíme všem přístup k dostatku nezávadných a zdravých potravin. Snažíme se motivovat lidi, aby se stravovali zdravým a udržitelným způsobem a aby neplýtvali potravinami. Vytváříme systém označování potravin, který dá spotřebitelům informace o tom, odkud výrobek pochází, jaká je jeho výživová hodnota a environmentální a sociální dopad. Zároveň investujeme více do výzkumu a inovací, abychom vytvořili nadčasový a odolný potravinový systém.

Zemědělství a rybolov

Pomáháme zemědělcům přejít na ekologický způsob hospodaření, který pomůže snížit uhlíkovou stopu produkce potravin, chránit životní prostředí a zachovat biologickou rozmanitost. Investujeme do výzkumu a technologií s cílem zefektivnit zemědělství, modernizovat zavlažování a vyvinout nechemické alternativy pesticidů. Rovněž podporujeme udržitelný rybolov a akvakulturu, což bude stimulovat modrou ekonomiku.

Tyto změny nám pomohou nejen splnit naše cíle v oblasti klimatu, ale vytvoří také nové příležitosti pro spotřebitele, zemědělce, rybáře a potravinářský průmysl.

Zelenější Evropa pro všechny

Chceme, aby se do zelené budoucnosti Evropy zapojil každý a všichni z ní měli prospěch, a proto investujeme více peněz do výzkumu a inovací, aby bylo možné reagovat na klimatickou krizi a zajistit větší ochranu evropské biologické rozmanitosti a ohrožených přírodních stanovišť.

Chceme, aby průběh této transformace byl ke všem spravedlivý, a proto mobilizujeme více ekologických investic než kdykoli předtím a vytváříme příležitosti k získávání dovedností a k rekvalifikaci, abychom pracovníkům a podnikům pomohli v zelené ekonomice uspět. Díky našemu mechanismu pro spravedlivou transformaci zajišťujeme, aby přechod na hospodářství s neutrální bilancí emisí skleníkových plynů probíhal nestranným způsobem a na nikoho se nezapomnělo.

Mezinárodní spolupráce

Uvědomujeme si, že globální hrozbu změny klimatu můžeme vyřešit pouze ve spolupráci s našimi mezinárodními partnery. Proto spolupracujeme s ostatními státy na dosažení cílů Pařížské dohody. Podporujeme rozvojové země v jejich úsilí o řešení změny klimatu. A stanovením data, kdy chceme klimatické neutrality dosáhnout, jdeme příkladem a vybízíme ostatní státy, aby učinily totéž. Takovou spoluprací zajistíme ekologičtější svět.

Partnerství EU a UEFA

Na ekologickou problematiku upozorňujeme nyní s daleko větší intenzitou. Proto jsme se spojili s Unií evropských fotbalových asociací (UEFA), s níž povedeme tříletou kampaň upozorňující na skutečnost, že svou úlohu v boji proti změně klimatu může sehrát každý. Více informací o společné kampani s UEFA.

Jak se můžete aktivně zapojit?

Existuje mnoho způsobů, jak můžete přispět k ekologičtější budoucnosti: například tím, že budete cestovat veřejnou dopravou nebo jezdit na kole, konzumovat větší množství zeleniny a méně masa, kupovat použité zboží, recyklovat a věci opětovně používat.

Můžete se zapojit do iniciativy s názvem Evropský klimatický pakt, která napomáhá komunitám vyměňovat si informace a zkušenosti s bojem proti změně klimatu. Nebo se můžete připojit k Výzvě k zelené spotřebě, která podněcuje podniky k tomu, aby se staly šetrnějšími ke klimatu, a to například tím, že sníží svou uhlíkovou stopu nebo začnou vyrábět udržitelnější produkty. Rovněž můžete sdílet své nápady na téma udržitelné architektury šetrné k životnímu prostředí v rámci iniciativy Nový evropský Bauhaus.