Skip to main content
NextGenerationEU

Postawmy na ekologię

Za pomocą instrumentu NextGenerationEU zaczynamy tworzyć nową, zieloną Europę. Taką, która służy zarówno ludziom, jak i planecie.

Przeznaczając co najmniej 30 proc. środków z planu odbudowy NextGenerationEU oraz siedmioletniego budżetu UE na przeciwdziałanie zmianie klimatu i wspieranie zielonych projektów, nadajemy priorytet kluczowym obszarom w nadchodzących latach. Postawmy w Europie na ekologię!

Ograniczenie naszych emisji CO<sub>2</sub>

Czysta energia

Za pomocą instrumentu NextGenerationEU pomagamy krajom UE w przejściu na wykorzystywanie czystej energii, w dużej mierze opartej na odnawialnych źródłach energii, które są bezpieczne i przystępne cenowo. Rozpoczynamy ogólnounijną falę renowacji, aby prywatne domy i budynki publiczne były bardziej energooszczędne i aby więcej ludzi było stać na odpowiednie ogrzanie swoich domów. Dzięki zielonej i cyfrowej technologii będziemy mogli unowocześnić europejskie miasta, by stały się inteligentne, dysponowały energooszczędnymi systemami ciepłowniczymi i oświetleniowymi, innowacyjnymi wodociągami i urządzeniami do eliminacji odpadów.

Zrównoważony transport

Podróże i transport będą bardziej przyjazne dla środowiska. W całej Europie rozbudowujemy i ulepszamy infrastrukturę rowerową i inwestujemy więcej w sieci transportu publicznego, w tym również linie kolejowe dużych prędkości. Projektujemy bezemisyjne duże statki powietrzne i morskie, takie jak tankowce. Zachęcamy do korzystania z samochodów elektrycznych i dbamy o to, by było wystarczająco dużo punktów ładowania i tankowania paliwa.

Te inwestycje pomogą nam nie tylko osiągnąć nasze cele klimatyczne, lecz również tworzyć zielone miejsca pracy z myślą o przyszłości, co wzmocni nasze gospodarki. Pomogą nam też poprawić jakość życia wszystkich obywateli Unii.

Ochrona środowiska

Przyroda i różnorodność biologiczna

W całej Europie chronimy więcej obszarów na lądzie i na morzu, a także naszą bogatą różnorodność biologiczną. Zajmujemy się głównymi czynnikami powodującymi utratę różnorodności biologicznej i działamy na rzecz osiągnięcia zerowego poziomu emisji zanieczyszczeń wody, powietrza i gleby do 2050 r. Zwiększamy ilość naszych zasobów leśnych i polepszamy ich jakość, wzmacniamy ich odporność na zmianę klimatu i promujemy bardziej zrównoważoną gospodarkę leśną, w tym także ekoturystykę. Chcemy zagwarantować, że obszary wiejskie i ich mieszkańcy nie pozostaną w tyle. Inicjujemy unijny plan odbudowy zasobów przyrodniczych w odniesieniu do ekosystemów i terenów podmokłych, które na przestrzeni lat uległy zniszczeniu.

Zrównoważona konsumpcja

Ulepszamy gospodarkę odpadami i wprowadzamy gospodarkę o obiegu zamkniętym: od tworzyw sztucznych i tekstyliów po baterie i pojazdy. Zapewniamy prawo do naprawy urządzeń elektrycznych lub ich recyklingu. W całej Europie promujemy produkcję odzieży zgodną z zasadami zrównoważonego rozwoju i wspieramy ośrodki, w których można nauczyć się, jak usprawniać produkty i tchnąć w nie nowe życie.

Takie zmiany pomogą nam nie tylko chronić środowisko i osiągnąć nasze cele klimatyczne, lecz również poprawić stan zdrowia i jakość życia wszystkich obywateli Unii.

Przyszłość naszej żywności

Bogata w składniki odżywcze, zrównoważona żywność

Za pomocą instrumentu NextGenerationEU i strategii „od pola do stołu” zapewniamy wszystkim dostęp do bezpiecznej, zdrowej żywności w wystarczającej ilości. Zachęcamy do stosowania zdrowej, zrównoważonej diety i ograniczenia marnotrawienia żywności. Rozwijamy system etykietowania żywności, który wskazuje pochodzenie produktu, jego wartość odżywczą, a także wpływ na środowisko i społeczeństwo. Inwestujemy więcej w badania naukowe i innowacje, aby zapewnić nam odporny system żywnościowy przygotowany na przyszłe wyzwania.

Rolnictwo i rybołówstwo

Wspieramy rolników w przejściu na rolnictwo ekologiczne, które pomoże zmniejszyć ślad węglowy naszej żywności, chronić środowisko i zachować różnorodność biologiczną. Inwestujemy w badania naukowe i technologię, aby zwiększyć wydajność rolnictwa, zmodernizować systemy nawadniania i stworzyć niechemiczne rozwiązania alternatywne dla pestycydów. Wspieramy zrównoważone rybołówstwo i akwakulturę, które pobudzą rozwój niebieskiej gospodarki.

Takie zmiany pomogą nam nie tylko osiągnąć nasze cele klimatyczne, lecz również stworzyć nowe możliwości dla konsumentów, rolników, rybaków i przemysłu spożywczego.

Bardziej zielona Europa dla wszystkich

Chcemy, by każdy miał swój udział w zielonej przyszłości Europy i czerpał z niej korzyści. Dlatego też inwestujemy więcej pieniędzy w badania naukowe i innowacje, aby przeciwdziałać kryzysowi klimatycznemu i zapewnić lepszą ochronę różnorodności biologicznej i zagrożonych siedlisk w Europie.

Aby zapewnić społecznie sprawiedliwą i uczciwą transformację, promujemy również więcej ekologicznych inwestycji niż kiedykolwiek wcześniej i stwarzamy możliwości zdobywania i zmiany kwalifikacji, co jest potrzebne pracownikom i przedsiębiorstwom do prosperowania w zielonej gospodarce. Dbamy też o to, by przejście na gospodarkę o zerowej emisji gazów cieplarnianych netto odbywało się w sprawiedliwy sposób, który nie pomija nikogo, dzięki mechanizmowi sprawiedliwej transformacji.

Współpraca międzynarodowa

Wiemy, że tylko we współpracy z naszymi partnerami międzynarodowymi możemy zaradzić globalnemu zagrożeniu związanemu ze zmianą klimatu. Dlatego współdziałamy z innymi rządami przy osiąganiu celów porozumienia paryskiego. Wspieramy kraje rozwijające się, by mogły lepiej radzić sobie ze zmianą klimatu. Stanowimy wzór do naśladowania, wyznaczając docelowe terminy neutralności klimatycznej i zachęcając inne rządy, by zrobiły to samo. Razem zapewnimy bardziej przyjazny dla środowiska świat jutra.

Partnerstwo UE–UEFA

Dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek dotąd w centrum naszej uwagi jest tematyka ekologii. Dlatego też wspólnie z UEFA – Unią Europejskich Związków Piłkarskich – prowadzimy trzyletnią kampanię na temat tego, jak wszyscy możemy włączyć się w przeciwdziałanie zmianie klimatu. Więcej informacji o wspólnej kampanii z UEFA

Co możesz zrobić?

Możesz pomóc budować bardziej ekologiczną przyszłość na wiele różnych sposobów, na przykład wybierając transport publiczny lub rower, spożywając więcej warzyw i mniej mięsa, kupując rzeczy używane, dbając o recykling i ponowne wykorzystanie.

Możesz też zaangażować się w Europejski Pakt na rzecz Klimatu. Jest to inicjatywa, która pomaga społecznościom w przeciwdziałaniu zmianie klimatu dzięki wymianie pomysłów i sposobów ich wdrożenia. Weź udział w inicjatywie na rzecz zobowiązania do ekologicznej konsumpcji, w ramach której zachęca się przedsiębiorstwa do przyjęcia podejścia bardziej przyjaznego dla klimatu, na przykład przez ograniczenie śladu węglowego albo wytwarzanie bardziej zrównoważonych produktów. Podziel się poglądami na temat zrównoważonej, przyjaznej dla klimatu architektury w ramach naszej inicjatywy nowy europejski Bauhaus.