Põhisisu juurde
NextGenerationEU

Rohelisem Euroopa

Taasterahastuga „NextGenerationEU“ sillutame teed uuele, rohelisele Euroopale. Sellisele Euroopale, mis on hea nii meile endale kui ka meie planeedile.

Vähemalt 30% taastekava „NextGenerationEU“ vahenditest ja ELi seitsmeaastasest eelarvest on eraldatud kliimamuutuse vastaseks võitluseks ja roheprojektide toetamiseks. Siin on esitatud valdkonnad, millele pöörame lähiaastatel põhitähelepanu. Muutkem Euroopa rohelisemaks!

Väiksem CO<sub>2</sub>-jalajälg

Puhas energia

Taasterahastuga „NextGenerationEU“ aitame ELi liikmesriikidel minna üle puhta energia kasutamisele, millest suur osa saadakse kindlatest ja taskukohastest taastuvenergiaallikatest. Käivitame kogu ELis renoveerimislaine, et muuta elamud ja üldkasutatavad hooned energiatõhusamaks ning tagada soe tuba rohkematele inimestele. Rohe- ja digitehnoloogia võimaldavad meil kujundada ajakohased ja arukad Euroopa linnad, kus on energiatõhus küte ja valgustus ning innovatiivne veevarustus ja jäätmekäitlus.

Säästev transport

Reisimine ja transport muutub keskkonnasõbralikumaks. Laiendame ja parandame kogu Euroopas rattataristut ning suurendame investeeringuid ühistranspordivõrkudesse, sealhulgas kiirrongiliinidesse. Töötame välja suuri heiteta õhu- ja veesõidukeid, näiteks laevu ja tankereid. Ergutame üleminekut elektriautodele ning tagame kogu Euroopa piisava kaetuse laadimisjaamade ja tanklatega.

Sellised investeeringud ei toeta ainuüksi meie kliimaeesmärkide saavutamist, vaid loovad tulevikuks rohelisi töökohti, mis tugevdavad meie majandust, ning aitavad parandada kõigi eurooplaste elukvaliteeti.

Keskkonnakaitse

Loodus ja bioloogiline mitmekesisus

Suurendame üha kaitse all olevaid maa- ja merealasid kogu Euroopas ning kaitseme oma rikkalikku looduslikku mitmekesisust. Võitleme loodusliku mitmekesisuse vähenemise peamiste põhjustega ja teeme jõupingutusi, et viia õhu-, vee- ja pinnasesaaste 2050. aastaks nulli. Suurendame metsade hulka ja parandame nende kvaliteeti, muutes need kliimamuutuse suhtes vastupidavamaks ja edendades säästvat metsamajandust, sealhulgas ökoturismi, et vältida maapiirkondade ja nende elanike sattumist halvemasse olukorda. Ühtlasi algatame looduse taastamise kava, et tegeleda aja jooksul kahjustatud ökosüsteemide ja märgaladega.

Säästev tarbimine

Täiustame jäätmekäitlust ja hoogustame ringmajandust, alates plastist ja tekstiilist kuni akude ja sõidukiteni. Tagame elektriseadmete parandamise võimaluse ja kasutuse lõppedes nende ringlussevõtu. Soodustame kestlikku moodi ja toetame kogu Euroopas keskuste loomist, kus õpetatakse moetooteid uuendama, et pikendada nende eluiga.

Lisaks keskkonna kaitsmisele ja meie kliimaeesmärkide saavutamisele aitavad sellised muutused parandada kõigi eurooplaste tervist ja elukvaliteeti.

Meie toidu tulevik

Toitev ja säästvalt toodetud toit

Taasterahastu „NextGenerationEU“ ja strateegia „Talust taldrikule“ abil tagame, et kõigil on juurdepääs ohutule ja tervislikule toidule ning et seda on piisavalt. Julgustame inimesi tervislikult ja jätkusuutlikult toituma ning vähendama toidu raiskamist. Töötame välja toidu märgistamise kava, mis annab teavet nii toote päritolu, selle toiteväärtuse kui ka keskkonna- ja sotsiaalmõju kohta. Samuti investeerime rohkem teadusuuringutesse ja innovatsiooni, et tagada tulevikuks sobiv vastupanuvõimeline toidusüsteem.

Põllumajandus ja kalandus

Toetame põllumajandustootjate üleminekut mahepõllumajandusele, mis aitab vähendada meie toidu CO2-jalajälge, kaitsta keskkonda ja säilitada looduslikku mitmekesisust. Investeerime teadus- ja arendustegevusse, et tõhustada põllumajandust, ajakohastada niisutussüsteeme ja töötada välja pestitsiidide kemikaalivabad alternatiivid. Samuti toetame säästvat kalapüüki ja vesiviljelust, mis hoogustab sinist majandust.

Sellised muutused ei toeta ainuüksi meie kliimaeesmärkide saavutamist, vaid loovad uusi võimalusi tarbijatele, põllumajandustootjatele, kaluritele ja toiduainetööstusele.

Rohelisemast Euroopast on kasu kõigile

Soovime, et kõik võtaksid osa Euroopa rohelise tuleviku rajamisest ja saaksid sellest kasu. Seepärast suurendame investeeringuid teadusuuringutesse ja innovatsiooni, et reageerida kliimakriisile ning kaitsta paremini Euroopa looduslikku mitmekesisust ja ohustatud elukeskkondi.

Selleks et üleminek oleks kõigi jaoks õiglane, teeme senisest enam rohelisi investeeringuid ning pakume võimalusi oskuste omandamiseks ja ümberõppeks, et aidata töötajatel ja ettevõtetel rohemajanduses edukalt hakkama saada. Õiglase ülemineku mehhanism võimaldab meil tagada, et üleminek kasvuhoonegaaside netonullheitega majandusele toimub õiglaselt, kedagi kõrvale jätmata.

Rahvusvaheline koostöö

Oleme teadlikud sellest, et kliimamuutusega võitlemiseks tuleb meil ühendada jõud oma rahvusvaheliste partneritega, kuna tegu on üleilmse ohuga. Seepärast teeme teiste riikidega koostööd, et saavutada Pariisi kokkuleppe eesmärgid. Ühtlasi toetame arenguriike nende võitluses kliimamuutusega. Seejuures oleme eeskujuks, seades endale konkreetse tähtaja kliimaneutraalsuse saavutamiseks ja kutsudes teisi riike toimima samamoodi. Kui teeme omavahel koostööd, kindlustame tulevikuks rohelisema maailma.

ELi ja UEFA partnerlus

Juhime roheküsimustele üha enam üldsuse tähelepanu. Näiteks oleme käivitanud koos Euroopa Jalgpalliliiduga (UEFA) kolmeaastase ühiskampaania, et näidata, kuidas igaüks saab kliimamuutuse vastasele võitlusele kaasa aidata. Lisateavet liidu ja UEFA ühiskampaania kohta.

Kuidas saate osaleda?

Selleks et anda oma panus rohelisemasse tulevikku, on palju viise: kasutades ühistransporti või jalgratast, süües rohkem köögivilju ja vähem liha, ostes kasutatud tooteid ning osaledes taas- ja korduskasutuses.

Samuti saate liituda Euroopa kliimapaktiga, või rohetarbimise lubadusega. Esimese algatusega aidatakse kogukondadel kasutada ja jagada kliimamuutuse vastase võitluse meetmeid. Teise algatusega ergutatakse ettevõtteid muutma oma tegevust kliimasäästlikumaks, näiteks vähendades oma CO2-jalajälge või valmistades säästlikumaid tooteid. Lisaks on teil uue Euroopa Bauhausi algatuse kaudu võimalus pakkuda välja mõtteid säästliku ja kliimasõbraliku arhitektuuri kohta.