Направо към основното съдържание
NextGenerationEU
Next Gen EU banner
Механизъм за възстановяване и устойчивост

Основният инструмент, който помага на икономиките на ЕС да излязат от кризата с коронавируса по-силни и по-устойчиви

Подготвяне на ЕС за бъдещите предизвикателства и възможности

Централно място в NextGenerationEU заема Механизмът за възстановяване и устойчивост — инструмент, в рамките на който се предоставят безвъзмездни средства и заеми в подкрепа на реформите и инвестициите в държавите от ЕС.

Цели и ползи

В рамките на широкообхватно решение Механизмът за възстановяване и устойчивост помага да се:

  • смекчи икономическото и социалното въздействие на пандемията
  • гарантира, че държавите членки са по-издръжливи, по-устойчиви и по-добре подготвени за предизвикателствата и възможностите на екологичния и цифровия преход
  • постигне целта на ЕС за неутралност по отношение на климата до 2050 г.
  • насочва Европа по пътя на цифровия преход
  • създават работни места и да се стимулира растежът.
Picture of Ursula von der Leyen

Нашият план е на стойност 723 милиарда евро. Това е най-големият проект за възстановяване в Европа след плана „Маршал“. Това е възстановяването, от което Европа се нуждае сега и за бъдещето.

Урсула фон дер Лайен, председател на Европейската комисия

В рамките на механизма на държавите членки се предоставят средства за инвестиране (по цени от 2022 г.)

291 милиарда евро
заеми
357 милиарда евро
безвъзмездни средства
648 милиарда евро
общо за инвестиции в реформи и проекти

* With the amended RRF Regulation, additional grants under the Emissions Trading System (ETS) and Brexit Adjustment Reserve (BAR) have been made available to Member States. Therefore, the EUR 357 billion in grants is now split in EUR 338 billion of original RRF grants, EUR 17.3 billion in ETS grants and EUR 1.6 billion in BAR grants. Furthermore, Member States could request loan support until August 2023. Of the total available envelope of EUR 385 billion, close to EUR 291 billion has been committed by end 2023. These two changes (more grants available through ETS and BAR and less loans requested than the total available envelope) result in a total RRF envelope of EUR 648 billion by end 2023. The previously mentioned amount of EUR 723 billion represented the maximum amount of RRF grants (EUR 338 billion) and RRF loans (EUR 385 billion) according to the RRF Regulation.

Научете какво се случва във всяка държава членка

Green transition icon
Съсредоточаване върху екологосъобразни технологии и капацитет — устойчива мобилност, енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници, адаптиране към изменението на климата; кръгова икономика и биологично разнообразие
Policies next gen Icon
Подобряване на качеството и достъпа до общо, професионално и висше образование; акцент върху цифровото образование и образованието и грижите в ранна детска възраст; подкрепа за младежката заетост
Inclusive growth Icon
Насърчаване на предприемачеството, конкурентоспособността и индустриализацията; подобряване на бизнес средата; насърчаване на научните изследвания, развойната дейност и иновациите, подкрепа за малките и средните предприятия
Digital transformation icon
Насърчаване на изграждането на мрежи с много голям капацитет и цифровизацията на обществените услуги, процесите на управление и предприятията, по-специално МСП; развитие на основни и задълбочени цифрови умения; подкрепа за свързаната с цифровите технологии научноизследователска и развойна дейност и...
Social & territorial cohesion icon
Подобряване на социалната и териториалната инфраструктура и услуги, включително системите за социална закрила и социално подпомагане и приобщаването на групите в неравностойно положение; подкрепа за заетостта и развитието на умения; създаване на висококачествени и стабилни работни места
Health institutional resilience icon
Подобряване на устойчивостта, достъпността и качеството на здравеопазването и дългосрочните грижи, включително мерки за тяхната цифровизация; повишаване на ефективността на системите на публичната администрация

Как функционира

Чрез механизма, който е временен инструмент, Комисията може да набира средства — като взема заеми на капиталовите пазари, за да помогне на държавите членки да осъществят реформи и инвестиции, които

  • са в съответствие с приоритетите на ЕС
  • отговарят на предизвикателствата, посочени в специфичните за всяка държава препоръки в рамките на европейския семестър за координация на икономическите и социалните политики.

Механизмът влезе в сила през февруари 2021 г. В неговите рамки се финансират реформи и инвестиции на държавите членки от началото на пандемията през февруари 2020 г. до края на декември 2026 г. Държавите членки представят на Европейската комисия своите планове за възстановяване и устойчивост, в които определят планираните от тях реформи и инвестиции, които трябва да бъдат изпълнени до края на 2026 г., за да получат финансиране до договореното разпределение. 

Преглед на националните планове, планираните реформи и инвестиции на всяка държава членка

Напредък, постигнат до средата на периода 

През февруари 2024 г., три години след създаването на NextGenerationEU, Европейската комисия представи благоприятна средносрочна оценка на напредъка на МВУ. С вече отпуснато финансиране в размер на 225 милиарда евро и достигнати над 1150 ключови етапа и цели, държавите от ЕС бързо се справят с дългогодишните предизвикателства и ефективно реагират на новите.  

Като осезаем двигател на икономическото възстановяване и структурните реформи, МВУ също така помогна на държавите да направят осезаеми стъпки към екологичния преход, като много от тях значително надхвърлят минималните изисквания от 37 % за целите, свързани с климата, чрез своите амбициозни национални планове.   

До края на 2023 г. бяха въведени някои преразглеждания и беше отпуснато допълнително финансиране в размер на 150 милиарда евро, за да се помогне на държавите да преследват своите цели и да увеличат максимално въздействието си в контекста на продължаващия конфликт на границите на Европа, високата инфлация, смущенията във веригата на доставки и натрупаните рискове от природни бедствия, наред с другото. 

Като пример за това как МВУ и NextGenerationEU са определящи за плана за по-екологосъобразно, по-силно и по-устойчиво бъдеще, разгледайте основната информация за 27-те държави на Европейската комисия и научете как се оформят проектите по места

Връзки по темата

План за възстановяването на Европа

Набор от показатели за възстановяване и устойчивост