Skip to main content
Знаме на Европейския съюз Знаме на Европейския съюз
NextGenerationEU
Механизъм за възстановяване и устойчивост

Основният инструмент, който помага на икономиките на ЕС да излязат от кризата с коронавируса по-силни и по-устойчиви

Подготвяне на ЕС за бъдещите предизвикателства и възможности

Централно място в NextGenerationEU заема Механизмът за възстановяване и устойчивост — инструмент, в рамките на който се предоставят безвъзмездни средства и заеми в подкрепа на реформите и инвестициите в държавите от ЕС.

Цели и ползи

В рамките на широкообхватно решение Механизмът за възстановяване и устойчивост помага да се:

  • смекчи икономическото и социалното въздействие на пандемията
  • гарантира, че държавите членки са по-издръжливи, по-устойчиви и по-добре подготвени за предизвикателствата и възможностите на екологичния и цифровия преход
  • постигне целта на ЕС за неутралност по отношение на климата до 2050 г.
  • насочва Европа по пътя на цифровия преход
  • създават работни места и да се стимулира растежът.

Нашият план е на стойност 723 милиарда евро. Това е най-големият проект за възстановяване в Европа след плана „Маршал“. Това е възстановяването, от което Европа се нуждае сега и за бъдещето.

Урсула фон дер Лайен, председател на Европейската комисия
Picture of Ursula von der Leyen

В рамките на механизма на държавите членки се предоставят средства за инвестиране (по цени от 2022 г.)

385 млрд. евро
под формата на заеми
338 млрд. евро
под формата на безвъзмездни средства
723 млрд. евро
общо за инвестиции в реформи и проекти

Научете какво се случва във всяка държава членка

Green transition icon

Екологичен преход

Съсредоточаване върху екологосъобразни технологии и капацитет — устойчива мобилност, енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници, адаптиране към изменението на климата; кръгова икономика и биологично разнообразие
Policies next gen Icon

Политики за следващото поколение

Подобряване на качеството и достъпа до общо, професионално и висше образование; акцент върху цифровото образование и образованието и грижите в ранна детска възраст; подкрепа за младежката заетост
Inclusive growth Icon

Интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж

Насърчаване на предприемачеството, конкурентоспособността и индустриализацията; подобряване на бизнес средата; насърчаване на научните изследвания, развойната дейност и иновациите, подкрепа за малките и средните предприятия
Digital transformation icon

Цифрова трансформация

Насърчаване на изграждането на мрежи с много голям капацитет и цифровизацията на обществените услуги, процесите на управление и предприятията, по-специално МСП; развитие на основни и задълбочени цифрови умения; подкрепа за свързаната с цифровите технологии научноизследователска и развойна дейност и...
Social & territorial cohesion icon

Социално и териториално сближаване

Подобряване на социалната и териториалната инфраструктура и услуги, включително системите за социална закрила и социално подпомагане и приобщаването на групите в неравностойно положение; подкрепа за заетостта и развитието на умения; създаване на висококачествени и стабилни работни места
Health institutional resilience icon

Здравеопазване и икономическа, социална и институционална устойчивост

Подобряване на устойчивостта, достъпността и качеството на здравеопазването и дългосрочните грижи, включително мерки за тяхната цифровизация; повишаване на ефективността на системите на публичната администрация

Как функционира

Чрез механизма, който е временен инструмент, Комисията може да набира средства — като взема заеми на капиталовите пазари, за да помогне на държавите членки да осъществят реформи и инвестиции, които са

  • в съответствие с приоритетите на ЕС
  • в отговор на предизвикателствата, посочени в специфичните за всяка държава препоръки в рамките на европейския семестър за координация на икономическите и социалните политики.

Механизмът влезе в сила през февруари 2021 г. В неговите рамки се финансират реформи и инвестиции на държавите членки от началото на пандемията през февруари 2020 г. до края на декември 2026 г. Държавите членки представят на Европейската комисия своите планове за възстановяване и устойчивост, в които определят планираните от тях реформи и инвестиции, които трябва да бъдат изпълнени до края на 2026 г., за да получат финансиране до договореното разпределение. 

Преглед на националните планове, планираните реформи и инвестиции на всяка държава членка

Връзки по темата

План за възстановяването на Европа

Набор от показатели за възстановяване и устойчивост