Przejdź do treści głównej
NextGenerationEU
Next Gen EU banner
Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności

Podstawowe narzędzie, dzięki któremu gospodarka krajów UE wychodzi z kryzysu związanego z koronawirusem silniejsza i bardziej odporna

Przygotowujemy UE na przyszłe wyzwania i możliwości

Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF) jest głównym elementem NextGenerationEU i narzędziem, w ramach którego udziela się dotacji i pożyczek na wspieranie reform i inwestycji w państwach członkowskich UE.

Cele i korzyści

Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności jest częścią szeroko zakrojonej reakcji i pomaga

  • łagodzić gospodarcze i społeczne skutki pandemii koronawirusa
  • zapewnić, by państwa członkowskie były bardziej odporne, zrównoważone i lepiej przygotowane na wyzwania i możliwości związane z zieloną i cyfrową transformacją
  • osiągnąć cel UE, jakim jest neutralność klimatyczna do 2050 r.
  • utorować drogę do transformacji cyfrowej
  • tworzyć miejsca pracy i pobudzać wzrost gospodarczy.
Picture of Ursula von der Leyen

Nasz plan opiewa na łączną kwotę 723 mld euro. Jest to największy projekt odbudowy w Europie od czasu planu Marshalla. Zapewnia on odbudowę, której Europa potrzebuje teraz i na przyszłość.

Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej

Instrument zapewnia krajom UE środki na inwestycje (w cenach z 2022 r.)

291 mld euro
w postaci pożyczek
357 mld euro
w postaci dotacji
648 mld euro
łącznie, na inwestycje w reformy i projekty

* With the amended RRF Regulation, additional grants under the Emissions Trading System (ETS) and Brexit Adjustment Reserve (BAR) have been made available to Member States. Therefore, the EUR 357 billion in grants is now split in EUR 338 billion of original RRF grants, EUR 17.3 billion in ETS grants and EUR 1.6 billion in BAR grants. Furthermore, Member States could request loan support until August 2023. Of the total available envelope of EUR 385 billion, close to EUR 291 billion has been committed by end 2023. These two changes (more grants available through ETS and BAR and less loans requested than the total available envelope) result in a total RRF envelope of EUR 648 billion by end 2023. The previously mentioned amount of EUR 723 billion represented the maximum amount of RRF grants (EUR 338 billion) and RRF loans (EUR 385 billion) according to the RRF Regulation.

Projekty w poszczególnych państwach członkowskich

Green transition icon
focusing on green technologies and capacities - sustainable mobility, energy efficiency and renewables, climate change adaptation; circular economy; and biodiversity
Policies next gen Icon
improving access to and the quality of general, vocational, and higher education; focusing on digital education, early childhood education and care; supporting youth employment
Inclusive growth Icon
promoting entrepreneurship, competitiveness, industrialisation; improving the business environment; fostering research, development and innovation, supporting small- and medium-sized businesses
Digital transformation icon
promoting the roll-out of very high capacity networks, the digitalisation of public services, government processes, and businesses, in particular SMEs; developing basic and advanced digital skills; supporting digital-related R&D and the deployment of advanced technologies
Social & territorial cohesion icon
improving social and territorial infrastructure and services, including social protection and welfare systems, the inclusion of disadvantaged groups; supporting employment and skills development; creating high-quality, stable jobs

Jak to działa?

RRF, który jest instrumentem tymczasowym, umożliwia Komisji pozyskiwanie funduszy – przez zaciąganie pożyczek na rynkach kapitałowych – aby pomagać państwom członkowskim we wdrażaniu reform i inwestycji, które

  • są zgodne z priorytetami UE
  • stanowią odpowiedź na wyzwania wskazane w zaleceniach dla poszczególnych krajów w ramach europejskiego semestru na rzecz koordynacji polityki gospodarczej i społecznej.

Instrument wszedł w życie w lutym 2021 r. Finansuje on reformy i inwestycje państw członkowskich od początku pandemii w lutym 2020 r. do końca grudnia 2026 r. Aby otrzymać finansowanie w ustalonej wysokości, kraje UE określają w swoich planach odbudowy i zwiększania odporności planowane reformy i inwestycje, które mają zostać zrealizowane do końca 2026 r., a następnie przedkładają te plany Komisji Europejskiej. 

Plany krajowe, planowane reformy i inwestycje poszczególnych państw członkowskich

Postępy na półmetku 

W lutym 2024 r. po trzech latach funkcjonowania NextGenerationEU Komisja Europejska przedstawiła pozytywną ocenę śródokresową postępów we wdrażaniu RRF. Wypłacono już 225 mld euro i osiągnięto ponad 1 150 kamieni milowych i wartości docelowych, co oznacza, że kraje UE szybko rozwiązują długotrwałe problemy i skutecznie reagują na nowe wyzwania.  

RRF napędza ożywienie gospodarcze i reformy strukturalne, przez co pomaga też krajom czynić wymierne postępy na drodze do zielonej transformacji. Dzięki ambitnym planom wiele państw przekroczyło już minimalne wymogi zakładające przeznaczenie 37 proc. finansowania na cele związane z klimatem.   

Do końca 2023 r. wprowadzono zmiany do krajowych planów i przeznaczono dodatkowe 150 mld euro, aby pomóc państwom osiągać cele i maksymalizować ich efekty w kontekście m.in. trwającego konfliktu na granicy Europy, wysokiej inflacji, zakłóceń w łańcuchu dostaw i zwiększonego ryzyka katastrof naturalnych. 

Przykłady tego, jak RRF i NextGenerationEU przyczyniają się do budowania bardziej ekologicznej i zrównoważonej przyszłości można znaleźć na stronach Komisji Europejskiej prezentujących streszczenia planów 27 krajów UE oraz postępy w realizacji projektów w terenie

Więcej informacji

Plan odbudowy dla Europy

Tabela wyników w zakresie odbudowy i zwiększania odporności