Skip to main content
NextGenerationEU
Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė

Tai pagrindinė priemonė, padedanti ES valstybių narių ekonomikai po koronaviruso krizės tapti stipresnei ir atsparesnei.

Užtikrinti, kad ES būtų pasirengusi būsimiems iššūkiams ir galimybėms

Pagrindinė „NextGenerationEU“ dalis yra Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė, pagal kurią skiriamos dotacijos ir paskolos reformoms ir investicijoms ES valstybėse narėse remti.

Tikslai ir nauda

Įgyvendinant plataus masto atsaką ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė padeda

  • švelninti pandemijos ekonominį ir socialinį poveikį;
  • užtikrinti, kad valstybės narės būtų atsparesnės, tvaresnės ir geriau pasirengusios žaliosios ir skaitmeninės pertvarkos iššūkiams ir galimybėms;
  • iki 2050 m. pasiekti ES poveikio klimatui neutralumo tikslą;
  • Europai imtis įgyvendinti skaitmeninę pertvarką;
  • kurti darbo vietas ir skatinti ekonomikos augimą.

Mūsų plano vertė – 723 mlrd. EUR. Tai didžiausias ekonomikos gaivinimo projektas Europoje nuo Maršalo plano įgyvendinimo. Tai ekonomikos atsigavimas, kurio Europai reikia dabar ir reikės ateityje.

Ursula von der Leyen, Europos Komisijos Pirmininkė
Picture of Ursula von der Leyen

Pagal Priemonę valstybėms narėms skiriamos lėšos investicijoms (2022 m. kainomis)

385  mlrd. EUR
paskolų
338  mlrd. EUR
dotacijų
723  mlrd. EUR
iš viso investuoti į reformas ir projektus

Sužinokite, kas vyksta kiekvienoje valstybėje narėje

Green transition icon

Žalioji pertvarka

dėmesys žaliosioms technologijoms ir pajėgumams – tvariam judumui, energijos vartojimo efektyvumui ir atsinaujinantiesiems energijos ištekliams, prisitaikymui prie klimato kaitos; žiedinė ekonomika ir biologinė įvairovė.
Policies next gen Icon

Naujai kartai skirtos politikos priemonės

bendrojo, profesinio ir aukštojo mokslo prieinamumo ir kokybės gerinimas; ypatingas dėmesys skaitmeniniam švietimui, ikimokykliniam ugdymui ir priežiūrai; parama jaunimo užimtumui.
Inclusive growth Icon

Pažangus, tvarus ir integracinis augimas

verslumo, konkurencingumo, industrializacijos skatinimas; verslo aplinkos gerinimas, mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir inovacijų skatinimas, parama mažosioms ir vidutinėms įmonėms.
Digital transformation icon

Skaitmeninė pertvarka

itin didelio pralaidumo tinklų diegimas, viešųjų paslaugų, valdžios procesų ir įmonių, visų pirma MVĮ, skaitmeninimas; pagrindinių ir aukšto lygio skaitmeninių įgūdžių ugdymas; parama su skaitmeninėmis technologijomis susijusiems moksliniams tyrimams ir technologinei plėtrai bei pažangių...
Social & territorial cohesion icon

Socialinė ir teritorinė sanglauda

socialinės ir teritorinės infrastruktūros ir paslaugų gerinimass, įskaitant socialinės apsaugos ir gerovės sistemas, nepalankioje padėtyje esančių grupių įtrauktis; užimtumo ir įgūdžių ugdymo rėmimas; kokybiškų ir stabilių darbo vietų kūrimas.

Kaip tai veikia?

Pagal Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonę, kuri yra laikina priemonė, Komisija gali pritraukti lėšų (skolintis kapitalo rinkose), kad padėtų valstybėms narėms įgyvendinti reformas ir investicijas, kurios:

  • atitinka ES prioritetus;
  • padeda spręsti problemas, nustatytas konkrečioms šalims skirtose rekomendacijose pagal Europos ekonominės ir socialinės politikos koordinavimo semestro sistemą.

Priemonė įsigaliojo 2021 m. vasario mėn. Pagal ją finansuojamos valstybių narių reformos ir investicijos nuo pandemijos pradžios 2020 m. vasario mėn. iki 2026 m. gruodžio mėn. pabaigos. Valstybės narės Europos Komisijai pateikiamuose ekonomikos gaivinimo bei atsparumo didinimo planuose išdėsto savo planuojamas reformas ir investicijas, kurios turi būti įgyvendintos iki 2026 m. pabaigos, kad būtų gautas finansavimas iki sutarto asignavimų lygio. 

Peržiūrėti kiekvienos valstybės narės nacionalinius planus, planuojamas reformas ir investicijas

Susijusios nuorodos

Europos ekonomikos gaivinimo planas

Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo rezultatų suvestinė