Mur għall-kontenut ewlieni
NextGenerationEU
Next Gen EU banner
Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza

L-istrument ewlieni biex jgħin lill-ekonomiji tal-UE joħorġu aktar b’saħħithom u aktar reżiljenti mill-kriżi tal-Coronavirus.

Niguraw li l-UE tkun ippreparata għal sfidi u opportunitajiet futuri

Il-qofol tan-NextGenerationEU huwa l-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza (RRF) - strument li jagħti għotjiet u self biex jappoġġjaw ir-riformi u l-investimenti fl-Istati Membri tal-UE.

Għanijiet u benefiċċji

Bħala parti minn rispons wiesa’, il-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza tgħin

  • intaffu l-impatt ekonomiku u soċjali tal-pandemija
  • niżguraw li l-Istati Membri jkunu aktar reżiljenti, aktar sostenibbli u mħejjija aħjar għall-isfidi u l-opportunitajiet tat-tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali
  • niksbu l-mira tal-UE tan-newtralità klimatika sal-2050
  • inpoġġu lill-Ewropa fit-triq tat-tranżizzjoni diġitali
  • noħolqu l-impjiegi u nixprunaw it-tkabbir.
Picture of Ursula von der Leyen

Il-pjan tagħna jiswa €723 biljun. Dan huwa l-akbar proġett ta’ rkupru fl-Ewropa mill-Pjan Marshall. Huwa l-irkupru li l-Ewropa teħtieġ issa u għall-futur

Ursula von der Leyen, il-President tal-Kummissjoni Ewropea

Il-Faċilità tipprovdi fondi biex l-Istati Membri jinvestu (prezzijiet tal-2022)

€291 biljun
f’self
€357 biljun
f’għotjiet
€648 biljun
b’kollox, biex isir investiment f’riformi u proġetti

* With the amended RRF Regulation, additional grants under the Emissions Trading System (ETS) and Brexit Adjustment Reserve (BAR) have been made available to Member States. Therefore, the EUR 357 billion in grants is now split in EUR 338 billion of original RRF grants, EUR 17.3 billion in ETS grants and EUR 1.6 billion in BAR grants. Furthermore, Member States could request loan support until August 2023. Of the total available envelope of EUR 385 billion, close to EUR 291 billion has been committed by end 2023. These two changes (more grants available through ETS and BAR and less loans requested than the total available envelope) result in a total RRF envelope of EUR 648 billion by end 2023. The previously mentioned amount of EUR 723 billion represented the maximum amount of RRF grants (EUR 338 billion) and RRF loans (EUR 385 billion) according to the RRF Regulation.

Skopri x’qed jiġri f’kull Stat Membru

Green transition icon
enfasi fuq it-teknoloġiji u l-kapaċitajiet ekoloġiċi - il-mobbiltà sostenibbli, l-effiċjenza enerġetika u s-sorsi tal-enerġija rinnovabbli, l-adattament għat-tibdil fil-klima; l-ekonomija ċirkolari; u l-bijodiversità
Policies next gen Icon
it-titjib tal-aċċess għall-edukazzjoni ġenerali, vokazzjonali u għolja u tal-kwalità tagħha; enfasi fuq l-edukazzjoni diġitali, l-edukazzjoni u l-kura bikrija tat-tfal; l-appoġġ għall-impjiegi taż-żgħażagħ
Inclusive growth Icon
il-promozzjoni tal-intraprenditorija, il-kompetittività, l-industrijalizzazzjoni; it-titjib fl-ambjent kummerċjali; it-trawwim tar-riċerka, l-iżvilupp u l-innovazzjoni, l-appoġġ għan-negozji żgħar u ta’ daqs medju
Digital transformation icon
il-promozzjoni tal-introduzzjoni ta’ networks ta’ kapaċità għolja ħafna, id-diġitalizzazzjoni tas-servizzi pubbliċi, il-proċessi tal-gvern, u n-negozji, b’mod partikolari l-SMEs; l-iżvilupp ta’ ħiliet diġitali bażiċi u avvanzati; l-appoġġ għar-riċerka u l-iżvilupp relatati mas-settur diġitali u l...
Social & territorial cohesion icon
it-titjib tal-infrastruttura u s-servizzi soċjali u territorjali, inklużi l-protezzjoni soċjali u s-sistemi ta’ protezzjoni soċjali, l-inklużjoni ta’ gruppi żvantaġġati; l-appoġġ għall-impjiegi u l-iżvilupp tal-ħiliet; il-ħolqien ta’ impjiegi stabbli u ta’ kwalità għolja

Kif taħdem

Permezz tal-Faċilità, strument temporanju, il-Kummissjoni tista’ tiġbor fondi - self fis-swieq kapitali - biex tgħin lill-Istati Membri jimplimentaw riformi u investimenti li

  • huma konformi mal-prijoritajiet tal-UE
  • jindirizzaw l-isfidi identifikati fir-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż skont il-qafas tas-Semestru Ewropew għall-koordinazzjoni tal-politika ekonomika u soċjali.

Il-Faċilità daħlet fis-seħħ fi Frar tal-2021. Din tiffinanzja r-riformi u l-investimenti tal-Istati Membri, mill-bidu tal-pandemija fi Frar 2020 sa tmiem Diċembru 2026. L-Istati Membri jippreżentaw il-pjanijiet tagħhom għall-irkupru u r-reżiljenza lill-Kummissjoni Ewropea, filwaqt li jistabbilixxu r-riformi u l-investimenti ppjanati tagħhom li għandhom jiġu implimentati sa tmiem l-2026, sabiex jirċievu finanzjament sal-allokazzjoni miftiehma. 

Ara l-pjanijiet nazzjonali, ir-riformi ppjanati u l-investimenti ta’ kull Stat Membru

Progress magħmul sa nofs it-terminu 

Fi Frar 2024, tliet snin wara li beda jeżisti n-NextGenerationEU, il-Kummissjoni Ewropea tat evalwazzjoni ta' nofs it-terminu favorevoli tal-progress tal-RRF. Permezz ta’ €225 biljun ta’ finanzjament diġà żborżati u 1,150 stadju importanti u miri milħuqin, il-pajjiżi tal-UE qegħdin jindirizzaw b'pass mgħaġġel l-isfidi li ilhom hemm u qed jirreaġixxu b’mod effettiv għal sfidi ġodda.  

L-RRF hi xprunatur palpabbli tal-irkupru ekonomku u tar-riforma strutturali u qed tgħin ukoll lill-pajjiżi jagħmlu passi tanġibbli lejn it-tranżizzjoni ekoloġika, b’ħafna minnhom jaqbżu r-rekwiżiti minimi ta’ 37% fuq l-objettivi relatati mal-klima permezz tal-pjanijiet nazzjonali ambizzjużi tagħhom.   

Sal-aħħar tal-2023, ġew introdotti xi reviżjoniijiet u ġew allokati €150 biljun f’finanzjament bħala għajnuna biex il-pajjiżi jaħdmu lejn il-kisba tal-għanijiet tagħhom u jimmassimmizzaw l-impatt tagħhom f’kuntest ta’ kunflitt għaddej mal-fruntiera tal-Ewropa, inflazzjoni għolja, tfixkil fil-ktajjen tal-provvista, u riskji akkumulati ta’ diżastri naturali, fost oħrajn. 

Għal eżempji kif l-RRF u n-NextGenerationEU qed jistabbilixxu l-pjan ta’ azzjoni għal futur aktar ekoloġiku, aktar b’saħħtu u aktar sostenibbli, agħti daqqa t’għajn lejn is-27 Snapshot tal-Pajjiżi u skopri kif jissawru l-proġetti fuq il-post

Links Relatati

Il-pjan ta’ rkupru għall-Ewropa

Tabella ta’ Valutazzjoni tal-Irkupru u r-Reżiljenza