Gå til hovedindholdet
NextGenerationEU
Genopretnings- og resiliensfaciliteten

Det centrale instrument til at sikre en stærkere og mere modstandsdygtig økonomi i EU efter coronakrisen

Vi skal sikre, at EU er forberedt på fremtidige udfordringer og muligheder

Hjørnestenen i NextGenerationEU er genopretnings- og resiliensfaciliteten – et instrument, der tilvejebringer tilskud og lån til reformer og investeringer i EU-landene.

Målsætninger og fordele

Som led i en omfattende indsats skal genopretnings- og resiliensfaciliteten

  • afbøde pandemiens økonomiske og sociale konsekvenser
  • sikre, at EU-landene bliver mere modstandsdygtige, mere bæredygtige og bedre forberedt på udfordringerne og mulighederne i den grønne og den digitale omstilling
  • gøre det muligt at nå EU's mål om klimaneutralitet senest i 2050
  • bringe Europa på vej mod digital omstilling
  • skabe arbejdspladser og vækst

Vores plan har en værdi af 723 mia. euro. Det er det største genopretningsprojekt i Europa siden Marshallplanen. Det er den genopretning, som Europa har brug for nu og i fremtiden

Ursula von der Leyen, formand for Europa-Kommissionen
Picture of Ursula von der Leyen

Faciliteten stiller disse beløb til rådighed for EU-landene til at investere (i 2022-priser)

385 mia. euro
som lån
338 mia. euro
i tilskud
723 mia. euro
i alt til at investere i reformer og projekter

Find ud af, hvad der sker i de enkelte EU-lande

Green transition icon

Den grønne omstilling

Vi skal have fokus på grønne teknologier og på kapacitet inden for bæredygtig mobilitet, energieffektivitet, vedvarende energi, tilpasning til klimaændringer, cirkulær økonomi og biodiversitet.
Policies next gen Icon

Politikker for den kommende generation

Vi skal forbedre adgangen til og kvaliteten af de almene uddannelser, erhvervsuddannelserne og de videregående uddannelser, fokusere på digital uddannelse, førskoleundervisning og børnepasning og understøtte ungdomsbeskæftigelsen.
Inclusive growth Icon

Intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst

Vi skal fremme iværksætteri, konkurrenceevne og industrialisering, forbedre erhvervsklimaet, understøtte forskning, udvikling og innovation og hjælpe små og mellemstore virksomheder.
Digital transformation icon

Den digitale omstilling

Vi skal fremme udrulningen af netværk med meget høj kapacitet, digitaliseringen af offentlige tjenester, myndighedernes processer og virksomhederne, navnlig SMV'erne, udvikle både folks grundlæggende og avancerede digitale færdigheder, støtte digitaliseringsrelateret forskning og udvikling og...
Social & territorial cohesion icon

Social og territorial samhørighed

Vi skal forbedre de sociale og territoriale infrastrukturer og tjenester, bl.a. socialsikrings- og velfærdssystemerne, inkludere dårligt stillede grupper, støtte beskæftigelse og udvikling af færdigheder og skabe stabile jobs af høj kvalitet.

Sådan fungerer genopretnings- og resiliensfaciliteten

Gennem faciliteten, som er et midlertidigt instrument, kan Kommissionen skaffe penge via låntagning på kapitalmarkederne til at hjælpe medlemslandene med at gennemføre reformer og investeringer, som

  • er i tråd med EU's prioriteter
  • giver løsninger på de udfordringer, der er udpeget i de landespecifikke henstillinger som led i det europæiske semester, som er rammen for koordinering af de økonomiske og sociale politikker.

Faciliteten trådte i kraft i februar 2021. Den har finansieret EU-landenes reformer og investeringer fra pandemiens begyndelse i februar 2020 og vil gøre det indtil udgangen af december 2026. Medlemslandene indsender deres genopretnings- og resiliensplaner til Europa-Kommissionen og angiver de reformer og investeringer, de planlægger at gennemføre inden udgangen af 2026, med henblik på at modtage finansiering op til det aftalte beløb. 

Se de enkelte EU-landes nationale planer, planlagte reformer og investeringer

Links

Genopretningsplanen for Europa

Resultattavlen for genopretning og resiliens.