Direct naar de inhoud
NextGenerationEU
Next Gen EU banner
Herstel- en veerkrachtfaciliteit

Het belangrijkste instrument om de economieën van de EU te helpen sterker en veerkrachtiger uit de coronacrisis te komen.

Ervoor zorgen dat de EU voorbereid is op toekomstige uitdagingen en kansen

De hoeksteen van NextGenerationEU is de herstel- en veerkrachtfaciliteit (RRF), een instrument dat subsidies en leningen verstrekt ter ondersteuning van hervormingen en investeringen in de EU-lidstaten.

Doelstellingen en voordelen

Als onderdeel van een brede respons helpt de herstel- en veerkrachtfaciliteit

  • de economische en sociale gevolgen van de pandemie beperken
  • ervoor zorgen dat de lidstaten veerkrachtiger, duurzamer en beter voorbereid zijn op de uitdagingen en kansen van de groene en de digitale transitie
  • de EU-doelstelling van klimaatneutraliteit tegen 2050 halen
  • Europa op weg naar digitale transitie zetten
  • banen scheppen en groei stimuleren.
Picture of Ursula von der Leyen

Ons plan is goed voor 723 miljard euro. Het is het grootste herstelproject in Europa sinds het Marshallplan. Het is het herstel dat Europa nu en voor de toekomst nodig heeft

Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie

De faciliteit verstrekt de lidstaten middelen om te investeren (prijzen van 2022)

291 miljard euro
in de vorm van leningen
357 miljard euro
in de vorm van subsidies
648 miljard euro
in totaal, om te investeren in hervormingen en projecten

* With the amended RRF Regulation, additional grants under the Emissions Trading System (ETS) and Brexit Adjustment Reserve (BAR) have been made available to Member States. Therefore, the EUR 357 billion in grants is now split in EUR 338 billion of original RRF grants, EUR 17.3 billion in ETS grants and EUR 1.6 billion in BAR grants. Furthermore, Member States could request loan support until August 2023. Of the total available envelope of EUR 385 billion, close to EUR 291 billion has been committed by end 2023. These two changes (more grants available through ETS and BAR and less loans requested than the total available envelope) result in a total RRF envelope of EUR 648 billion by end 2023. The previously mentioned amount of EUR 723 billion represented the maximum amount of RRF grants (EUR 338 billion) and RRF loans (EUR 385 billion) according to the RRF Regulation.

Ontdek wat er in elke lidstaat gebeurt

Green transition icon
nadruk op groene technologie en capaciteit: duurzame mobiliteit, energie-efficiëntie en hernieuwbare energie, aanpassing aan de klimaatverandering; circulaire economie; biodiversiteit
Policies next gen Icon
verbetering van de toegang tot en de kwaliteit van algemeen, beroeps- en hoger onderwijs; nadruk op digitaal onderwijs, voor- en vroegschoolse educatie en opvang; meer banen voor jongeren
Inclusive growth Icon
bevordering van ondernemerschap, concurrentievermogen en industrialisering; verbetering van het ondernemingsklimaat; bevordering van onderzoek, ontwikkeling en innovatie, ondersteuning van kleine en middelgrote ondernemingen
Digital transformation icon
uitrol van netwerken met zeer hoge capaciteit, digitalisering van overheidsdiensten, overheidsprocessen en bedrijven, met name kmo’s; ontwikkeling van digitale basisvaardigheden en geavanceerde digitale vaardigheden; onderzoek en ontwikkeling op het gebied van digitalisering en uitrol van...
Social & territorial cohesion icon
verbetering van sociale en territoriale infrastructuur en diensten, waaronder stelsels voor sociale bescherming en sociale zekerheid, en inclusie van kansarme groepen; ondersteuning van de werkgelegenheid en ontwikkeling van vaardigheden; hoogwaardige, stabiele banen

Hoe werkt het?

Via de faciliteit, een tijdelijk instrument, kan de Commissie middelen aantrekken — lenen op de kapitaalmarkten — om de lidstaten te helpen hervormingen en investeringen door te voeren die

  • in overeenstemming zijn met de prioriteiten van de EU
  • de uitdagingen aanpakken die zijn vastgesteld in de landspecifieke aanbevelingen in het kader van het Europees Semester voor coördinatie van het economisch en sociaal beleid.

De faciliteit is in februari 2021 in werking getreden. Zij financiert de hervormingen en investeringen van de lidstaten, van het begin van de pandemie in februari 2020 tot eind december 2026. De lidstaten dienen bij de Europese Commissie hun herstel- en veerkracht plannen in, waarin zij hun geplande hervormingen en investeringen uiteenzetten die eind 2026 moeten zijn uitgevoerd om financiering te ontvangen tot de overeengekomen toewijzing. 

Bekijk de nationale plannen, geplande hervormingen en investeringen van elke lidstaat

De vooruitgang nu we halverwege zijn 

In februari 2024, na drie jaar NextGenerationEU, kwam de Europese Commissie met een positieve tussentijdse evaluatie van de voortgang van de herstel- en veerkrachtfaciliteit. De EU-landen pakken uitdagingen snel aan en reageren doeltreffend op nieuwe uitdagingen: er is al 225 miljard euro uitbetaald en er zijn ruim 1.150 mijlpalen en streefdoelen bereikt.  

De herstel- en veerkrachtfaciliteit is een aanjager van economisch herstel en structurele hervormingen. Door de faciliteit zetten landen ook concrete stappen richting de groene transitie. Veel landen zitten dankzij hun ambitieuze nationale plannen al ruim boven de minimumeisen van 37% voor klimaatgerelateerde doelen.   

Eind 2023 zijn enkele herzieningen ingevoerd en is er nog eens 150 miljard euro extra beschikbaar gesteld om landen te helpen hun doelen te bereiken en hun impact zo groot mogelijk te maken, met het oog op onder meer het aanhoudende conflict aan de Europese grens, de hoge inflatie, de verstoring van de toeleveringsketen en een toenemende kans op natuurrampen. 

Bekijk de momentopnames voor de 27 landen van de Europese Commissie en ontdek hoe projecten concreet vorm krijgen: u ziet voorbeelden van de manier waarop de herstel- en veerkrachtfaciliteit en NextGenerationEU een blauwdruk bieden voor een groenere, sterkere en duurzamere toekomst. 

Links

Herstelplan voor Europa

Scorebord voor herstel en veerkracht