Pāriet uz galveno saturu
NextGenerationEU
Next Gen EU banner
Atveseļošanas un noturības mehānisms

Galvenais instruments, kas palīdzēs ES atgūties no koronavīrusa krīzes un kļūt spēcīgākai un noturīgākai

Eiropas gatavošana nākotnes izaicinājumiem un iespējām

Atveseļošanas instrumenta NextGenerationEU galvenais elements ir Atveseļošanas un noturības mehānisms – instruments, kas nodrošina dotācijas un aizdevumus reformu un investīciju atbalstam ES dalībvalstīs.

Mērķi un ieguvumi

Atveseļošanas un noturības mehānisms ir daļa no visaptveroša reaģēšanas pasākumu kopuma, un tas palīdz

  • mazināt pandēmijas ekonomisko un sociālo ietekmi,
  • padarīt dalībvalstis noturīgākas un labāk sagatavotas izaicinājumiem un iespējām, ko rada zaļā un digitālā pārkārtošanās,
  • līdz 2050. gadam sasniegt ES klimatneitralitātes mērķi,
  • nostādīt Eiropu uz digitālās pārkārtošanās ceļa,
  • radīt darbvietas un stimulēt izaugsmi.
Picture of Ursula von der Leyen

Mūsu plāna kopējā vērtība ir 723 miljardi eiro. Tas ir vērienīgākais Eiropas atjaunošanas projekts kopš Māršala plāna. Tas palīdzēs Eiropai atgūties no krīzes un sniegs ieguldījumu tās nākotnē.

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena

Instruments nodrošina dalībvalstīm līdzekļus investīcijām (2022. g. cenās)

291 miljardi EUR
aizdevumu veidā
357 miljardi EUR
dotāciju veidā
648 miljardi EUR
kopējais atbalsts investīcijām reformās un projektos

* With the amended RRF Regulation, additional grants under the Emissions Trading System (ETS) and Brexit Adjustment Reserve (BAR) have been made available to Member States. Therefore, the EUR 357 billion in grants is now split in EUR 338 billion of original RRF grants, EUR 17.3 billion in ETS grants and EUR 1.6 billion in BAR grants. Furthermore, Member States could request loan support until August 2023. Of the total available envelope of EUR 385 billion, close to EUR 291 billion has been committed by end 2023. These two changes (more grants available through ETS and BAR and less loans requested than the total available envelope) result in a total RRF envelope of EUR 648 billion by end 2023. The previously mentioned amount of EUR 723 billion represented the maximum amount of RRF grants (EUR 338 billion) and RRF loans (EUR 385 billion) according to the RRF Regulation.

Uzziniet, kādi projekti tiek īstenoti dalībvalstīs

Green transition icon
projekti ar uzsvaru uz zaļajām tehnoloģijām un spējām (ilgtspējīgu mobilitāti, energoefektivitāti un atjaunīgajiem energoresursiem, pielāgošanos klimata pārmaiņām), aprites ekonomiku un bioloģisko daudzveidību
Policies next gen Icon
projekti, kas tiecas uzlabot piekļuvi kvalitatīvai vispārējai, profesionālajai un augstākajai izglītībai, liek uzsvaru uz digitālo izglītību un agrīno pirmsskolas izglītību un aprūpi, atbalsta jaunatnes nodarbinātību
Digital transformation icon
projekti, kas veicina ļoti augstas veiktspējas tīklu ierīkošanu un publisko pakalpojumu, valdības procesu un uzņēmumu, jo īpaši MVU, digitalizāciju, palīdz attīstīt pamata un padziļinātas digitālās prasmes, atbalsta ar digitalizāciju saistītas pētniecības un izstrādes darbības un progresīvu...
Social & territorial cohesion icon
projekti, kas uzlabo sociālo un teritoriālo infrastruktūru un pakalpojumus, tai skaitā sociālās aizsardzības un labklājības sistēmas, un nelabvēlīgā situācijā esošu grupu iekļaušanu, atbalsta nodarbinātību un prasmju attīstību, rada stabilas un kvalitatīvas darbvietas

Kā tas darbojas

Atveseļošanas un noturības mehānisms ir pagaidu instruments, ar kuru Komisija var piesaistīt līdzekļus – aizņēmumus kapitāla tirgos –, lai palīdzētu dalībvalstīm īstenot reformas un investīcijas, kas

Mehānisms stājās spēkā 2021. gada februārī. Tas finansē dalībvalstu reformas un investīcijas laikposmā no pandēmijas sākuma 2020. gada februārī līdz 2026. gada decembra beigām. Dalībvalstis iesniedz Eiropas Komisijai savus atveseļošanas un noturības plānus, kuros izklāstītas reformas un investīcijas, ko plānots īstenot līdz 2026. gada beigām. Pēc tam tās var saņemt finansējumu, kas nepārsniedz iepriekš saskaņotu piešķīruma summu. 

Skatīt dalībvalstu nacionālos plānus, paredzētās reformas un investīcijas

Atskats uz pirmajā posmā paveikto 

2024. gada februārī, trīs gadus pēc “NextGenerationEU” izveides, Eiropas Komisija sniedza labvēlīgu ANM vidusposma novērtējumu. No atveseļošanas mehānisma līdz šim piešķirti jau 225 miljardi eiro, un ir sasniegti vairāk nekā 1150 starpposma mērķi un mērķrādītāji. Pateicoties šim atbalstam, ES valstis ātri risina ieilgušas problēmas un efektīvi reaģē uz jauniem izaicinājumiem.  

ANM ir reāls ekonomikas atveseļošanas un strukturālo reformu virzītājspēks, kas valstīm ir palīdzējis veikt konkrētus pasākumus virzībā uz zaļo pārkārtošanos. Daudzas no tām savos vērienīgajos valsts plānos ir ievērojami pārsniegušas obligātos 37 %, kas jānovirza ar klimatu saistītiem mērķiem.   

2023. gada beigās tika ieviestas dažas izmaiņas un pievienots papildu finansējums 150 miljardu eiro apmērā, lai palīdzētu valstīm sasniegt izvirzītos mērķus un maksimāli palielināt to ietekmi pašreizējā situācijā, ko raksturo pie Eiropas robežas notiekošais konflikts, augstā inflācija, piegādes ķēdes traucējumi un pieaugošais dabas katastrofu risks. 

Skatiet Eiropas Komisijas informācijas lapas par visām 27 valstīm, kurās sniegti konkrēti piemēri, kā ANM un “NextGenerationEU” palīdz veidot zaļāku, spēcīgāku un ilgtspējīgāku nākotni, un noskaidrojiet, kā projekti tiek īstenoti uz vietas

Noderīgas saites

Eiropas atveseļošanas plāns

Atveseļošanas un noturības rezultātu pārskats