Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
NextGenerationEU
Next Gen EU banner
Μηχανισμός ανάκαμψης και ανθεκτικότητας

Το βασικό μέσο που βοηθά τις οικονομίες της ΕΕ να εξέλθουν ισχυρότερες και ανθεκτικότερες από την κρίση του κορονοϊού

Διασφάλιση της προετοιμασίας της ΕΕ για μελλοντικές προκλήσεις και ευκαιρίες

Το κεντρικό στοιχείο του NextGenerationEU είναι ο μηχανισμός ανάκαμψης και ανθεκτικότητας — ένα μέσο που παρέχει επιχορηγήσεις και δάνεια για τη στήριξη μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων στα κράτη μέλη της ΕΕ.

Στόχοι και οφέλη

Στο πλαίσιο μιας ευρείας αντιμετώπισης, ο μηχανισμός ανάκαμψης και ανθεκτικότητας βοηθά ως εξής:

  • μετριάζει τις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της πανδημίας
  • διασφαλίζει ότι τα κράτη μέλη είναι πιο ανθεκτικά, πιο βιώσιμα και καλύτερα προετοιμασμένα για τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης
  • επιτυγχάνει τον στόχο της ΕΕ για κλιματική ουδετερότητα έως το 2050
  • θέτει την Ευρώπη σε πορεία ψηφιακής μετάβασης
  • δημιουργεί θέσεις εργασίας και τονώνει την ανάπτυξη.
Picture of Ursula von der Leyen

Το σχέδιό μας ανέρχεται σε 723 δισ. ευρώ. Πρόκειται για το μεγαλύτερο έργο ανάκαμψης στην Ευρώπη από το σχέδιο Μάρσαλ. Είναι η ανάκαμψη που χρειάζεται η Ευρώπη τώρα και για το μέλλον

κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Ο μηχανισμός παρέχει κεφάλαια στα κράτη μέλη για επενδύσεις (τιμές 2022)

291 δισ. ευρώ
σε δάνεια
357 δισ. ευρώ
σε επιχορηγήσεις
648 δισ. ευρώ
συνολικά, για επενδύσεις σε μεταρρυθμίσεις και έργα

* With the amended RRF Regulation, additional grants under the Emissions Trading System (ETS) and Brexit Adjustment Reserve (BAR) have been made available to Member States. Therefore, the EUR 357 billion in grants is now split in EUR 338 billion of original RRF grants, EUR 17.3 billion in ETS grants and EUR 1.6 billion in BAR grants. Furthermore, Member States could request loan support until August 2023. Of the total available envelope of EUR 385 billion, close to EUR 291 billion has been committed by end 2023. These two changes (more grants available through ETS and BAR and less loans requested than the total available envelope) result in a total RRF envelope of EUR 648 billion by end 2023. The previously mentioned amount of EUR 723 billion represented the maximum amount of RRF grants (EUR 338 billion) and RRF loans (EUR 385 billion) according to the RRF Regulation.

Ανακαλύψτε τι συμβαίνει σε κάθε κράτος μέλος

Green transition icon
εστίαση στις πράσινες τεχνολογίες και ικανότητες — βιώσιμη κινητικότητα, ενεργειακή απόδοση και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή· κυκλική οικονομία· και βιοποικιλότητα
Policies next gen Icon
βελτίωση της πρόσβασης και της ποιότητας της γενικής, επαγγελματικής και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης· εστίαση στην ψηφιακή εκπαίδευση, την προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα· στήριξη της απασχόλησης των νέων
Inclusive growth Icon
προώθηση της επιχειρηματικότητας, της ανταγωνιστικότητας, της εκβιομηχάνισης· βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος· προώθηση της έρευνας, της ανάπτυξης και της καινοτομίας, στήριξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων
Digital transformation icon
προώθηση της ανάπτυξης δικτύων πολύ υψηλής χωρητικότητας, της ψηφιοποίησης των δημόσιων υπηρεσιών, των κυβερνητικών διαδικασιών και των επιχειρήσεων, ιδίως των ΜΜΕ· ανάπτυξη βασικών και προηγμένων ψηφιακών δεξιοτήτων· στήριξη της έρευνας και ανάπτυξης στον ψηφιακό τομέα και της ανάπτυξης προηγμένων...
Social & territorial cohesion icon
βελτίωση των κοινωνικών και εδαφικών υποδομών και υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων κοινωνικής προστασίας και κοινωνικής πρόνοιας, της ένταξης των μειονεκτουσών ομάδων· στήριξη της απασχόλησης και της ανάπτυξης δεξιοτήτων· δημιουργία ποιοτικών και σταθερών θέσεων εργασίας
Health institutional resilience icon
βελτίωση της ανθεκτικότητας, της προσβασιμότητας και της ποιότητας της υγείας και της μακροχρόνιας περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένων μέτρων για την προώθηση της ψηφιοποίησης τους· αύξηση της αποτελεσματικότητας των συστημάτων δημόσιας διοίκησης

Πώς λειτουργεί

Μέσω του μηχανισμού, που είναι ένα προσωρινό μέσο, η Επιτροπή μπορεί να αντλήσει κεφάλαια —με δανεισμό από τις κεφαλαιαγορές— για να βοηθήσει τα κράτη μέλη να υλοποιήσουν μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις που

  • συνάδουν με τις προτεραιότητες της ΕΕ
  • αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις που προσδιορίζονται στις ειδικές ανά χώρα συστάσεις στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για τον συντονισμό της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής.

Ο μηχανισμός τέθηκε σε ισχύ τον Φεβρουάριο του 2021. Χρηματοδοτεί μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις των κρατών μελών, από την έναρξη της πανδημίας τον Φεβρουάριο του 2020 έως τα τέλη Δεκεμβρίου του 2026. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν τα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητάς τους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθορίζοντας τις προγραμματισμένες μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις τους που θα υλοποιηθούν έως το τέλος του 2026, προκειμένου να λάβουν χρηματοδότηση έως τη συμφωνηθείσα κατανομή. 

Προβολή των εθνικών σχεδίων, των προγραμματισμένων μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων κάθε κράτους μέλους

Πρόοδος που σημειώθηκε στα μισά της διαδρομής 

Τον Φεβρουάριο του 2024, τρία χρόνια μετά τη δημιουργία του NextGenerationEU, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προέβη σε ευνοϊκή ενδιάμεση αξιολόγηση της προόδου του ΜΑΑ. Με χρηματοδότηση ύψους 225 δισ. ευρώ να έχει ήδη εκταμιευθεί και πάνω από 1.150 ορόσημα και στόχους να έχουν επιτευχθεί, οι χώρες της ΕΕ αντιμετωπίζουν ταχέως τις μακροχρόνιες προκλήσεις και ανταποκρίνονται αποτελεσματικά σε νέες.  

Ο ΜΑΑ, ως απτή κινητήρια δύναμη της οικονομικής ανάκαμψης και των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, έχει επίσης βοηθήσει τις χώρες να πραγματοποιήσουν ουσιαστικά βήματα προς την πράσινη μετάβαση, με πολλές να υπερβαίνουν κατά πολύ τις ελάχιστες απαιτήσεις του 37 % για τους στόχους που σχετίζονται με το κλίμα, μέσω των φιλόδοξων εθνικών σχεδίων τους.   

Έως το τέλος του 2023 εισήχθησαν ορισμένες αναθεωρήσεις και χορηγήθηκε πρόσθετη χρηματοδότηση ύψους 150 δισ. ευρώ για να βοηθηθούν οι χώρες να επιτύχουν τους στόχους τους και να μεγιστοποιήσουν τον αντίκτυπό τους σε ένα πλαίσιο συνεχιζόμενης σύγκρουσης στα σύνορα της Ευρώπης, υψηλού πληθωρισμού, διαταραχής της αλυσίδας εφοδιασμού και συσσωρευμένων κινδύνων φυσικών καταστροφών, μεταξύ άλλων. 

Για παραδείγματα του τρόπου με τον οποίο ο ΜΑΑ και το NextGenerationEU διαμορφώνουν το σχέδιο στρατηγικής για ένα πιο πράσινο, πιο ισχυρό και πιο βιώσιμο μέλλον, ρίξτε μια ματιά στα στιγμιότυπα ανά χώρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα 27 κράτη μέλη και ανακαλύψτε τον τρόπο με τον οποίο τα έργα διαμορφώνονται επί τόπου

Σχετικοί σύνδεσμοι

Σχέδιο ανάκαμψης για την Ευρώπη

Πίνακας αποτελεσμάτων για την ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα