Skip to main content
NextGenerationEU
Taaste- ja vastupidavusrahastu

Toome ELi riikide majandused koroonaviiruse kriisist välja tugevama ja vastupidavamana

Et EL oleks tulevasteks väljakutseteks ja võimalusteks paremini valmis

Taasterahastu „NextGenerationEU“ keskmes olevast taaste- ja vastupidavusrahastust antakse toetust ja laenu reformide ja investeeringute jaoks ELi liikmesriikides.

Eesmärgid ja kasutegurid

Osana laiemast meetmekogumist aitab taaste- ja vastupidavusrahastu

  • leevendada pandeemia majanduslikku ja sotsiaalset mõju
  • tagada, et liikmesriigid oleksid vastupidavamad, kestlikumad ning paremini valmis rohe- ja digipöördega seotud probleemideks ja võimalusteks
  • saavutada ELi eesmärk jõuda 2050. aastaks kliimaneutraalsuseni
  • suunata Euroopa digiülemineku teele
  • luua töökohti ja hoogustada majanduskasvu

Meie kava väärtus on 723 miljardit eurot. See on Euroopa suurim taastamisprojekt pärast Marshalli plaani. See tagab Euroopa majanduse taastumise nii praegu kui ka tulevikus.

Ursula von der Leyen, Euroopa Komisjoni president
Picture of Ursula von der Leyen

Rahastust antakse liikmesriikidele investeerimiseks vahendeid (2022. aasta hindades)

385 miljardit eurot
laenudena
338 miljardit eurot
toetustena
723 miljardit eurot
reformidesse ja projektidesse investeerimiseks kokku

Tutvu eri liikmesriikides toimuvaga

Green transition icon

Rohepööre

tähelepanu pööramine keskkonnahoidlikele tehnoloogiatele ja suutlikkusele – säästev liikuvus, energiatõhusus ja taastuvad energiaallikad, kliimamuutustega kohanemine; ringmajandus; ja bioloogiline mitmekesisus
Inclusive growth Icon

Arukas, jätkusuutlik ja kaasav majanduskasv

ettevõtluse, konkurentsivõime ja industrialiseerimise edendamine; ettevõtluskeskkonna parandamine; teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni edendamine, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate toetamine
Digital transformation icon

Digipööre

väga suure läbilaskevõimega võrkude kasutuselevõtu soodustamine, avalike teenuste, valitsussektori protsesside ja ettevõtjate (eelkõige VKEde) digitaliseerimise edendamine; põhi- ja kõrgema taseme digioskuste arendamine; digitaalvaldkonnaga seotud teadus- ja arendustegevuse ning kõrgtehnoloogia...
Social & territorial cohesion icon

Sotsiaalne ja territoriaalne ühtekuuluvus

sotsiaalse ja territoriaalse taristu ja teenuste, sealhulgas sotsiaalkaitse- ja hoolekandesüsteemide täiustamine, ebasoodsas olukorras olevate rühmade kaasamine; tööhõive ja oskuste arendamise toetamine; kvaliteetsete ja stabiilsete töökohtade loomine

Kuidas see toimib?

Ajutise abinõuna toimiva rahastu kaudu saab komisjon koguda vahendeid – laenata kapitaliturgudelt –, et aidata liikmesriikidel ellu viia reforme ja investeeringuid, mis

  • on kooskõlas ELi prioriteetidega
  • on suunatud probleemidele, mis on kindlaks tehtud majandus- ja sotsiaalpoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta raames antud riigipõhistes soovitustes.

Rahastu käivitus 2021. aasta veebruaris. Sellest rahastatakse liikmesriikide reforme ja investeeringuid alates pandeemia algusest 2020. aasta veebruaris kuni 2026. aasta detsembri lõpuni. Liikmesriigid esitavad Euroopa Komisjonile oma taaste- ja vastupidavuskavad, milles on esitatud kavandatud reformid ja investeeringud, mis tuleb ellu viia 2026. aasta lõpuks, et saada rahastamist kuni kokkulepitud summa täitumiseni. 

Siit leiate iga liikmesriigi riiklikud kavad, kavandatud reformid ja investeeringud

Lingid

Euroopa taastekava

Taaste ja vastupidavuse tulemustabel