Prejsť na hlavný obsah
NextGenerationEU
Next Gen EU banner
Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti

Kľúčový nástroj, ktorý hospodárstvam EÚ pomôže v tom, aby z krízy spôsobenej koronavírusom vyšli silnejšie a odolnejšie.

Ako zabezpečíme pripravenosť EÚ na budúce výzvy a príležitosti

Kľúčovým prvkom NextGenerationEU je Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti – nástroj, ktorý poskytuje granty a pôžičky na podporu reforiem a investícií v členských štátoch EÚ.

Ciele a prínos

Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti, ktorý je súčasťou rozsiahlej reakcie, pomáha

  • zmierňovať hospodársky a sociálny vplyv pandémie,
  • docieliť, aby sa zvýšila udržateľnosť a odolnosť členských štátov, ako aj ich pripravenosť na výzvy a príležitosti spojené so zelenou a digitálnou transformáciou,
  • splniť cieľ EÚ v oblasti klimatickej neutrality do roku 2050,
  • nasmerovať Európu na cestu digitálnej transformácie,
  • vytvárať nové pracovné miesta a podporiť rast.

Náš plán má hodnotu 723 miliárd EUR. Ide o najväčší projekt obnovy v Európe od Marshallovho plánu. Je to obnova, ktorú Európa potrebuje teraz i do budúcnosti

Ursula von der Leyenová, predsedníčka Európskej komisie
Picture of Ursula von der Leyen

Nástroj poskytuje členským štátom finančné prostriedky na investovanie (v cenách z roku 2022)

385 miliárd EUR
v pôžičkách
338 miliárd EUR
v grantoch
723 miliárd EUR
spolu na investície do reforiem a projektov

Zistite, čo sa deje v každom členskom štáte

Green transition icon

Zelená transformácia

dôraz na ekologické technológie a kapacity – udržateľná mobilita, energetická efektívnosť a obnoviteľné zdroje energie, adaptácia na zmenu klímy; obehové hospodárstvo a biodiverzita
Policies next gen Icon

Politiky pre budúcu generáciu

zlepšenie prístupu k všeobecnému, odbornému a vysokoškolskému vzdelávaniu a zvýšenie jeho kvality; dôraz na digitálne vzdelávanie, vzdelávanie a starostlivosť v ranom detstve; podpora zamestnanosti mladých ľudí
Digital transformation icon

Digitálna transformácia

podpora zavádzania sietí s veľmi vysokou kapacitou, digitalizácie verejných služieb, vládnych procesov a podnikov, najmä MSP; rozvoj základných a prehlbovanie pokročilých digitálnych zručností; podpora výskumu a vývoja súvisiaceho s digitálnymi technológiami a zavádzanie pokročilých technológií
Social & territorial cohesion icon

Sociálna a územná súdržnosť

skvalitnenie sociálnej a územnej infraštruktúry a služieb vrátane systémov sociálnej ochrany a sociálneho zabezpečenia, začlenenie znevýhodnených skupín; podpora zamestnanosti a rozvoja zručností; vytváranie kvalitných a stabilných pracovných miest

Ako to funguje

Prostredníctvom tohto dočasného nástroja môže Komisia získať finančné prostriedky – pôžičky na kapitálových trhoch – na pomoc členským štátom pri vykonávaní reforiem a investícií, ktoré:

  • sú v súlade s prioritami EÚ,
  • riešia výzvy identifikované v odporúčaniach pre jednotlivé krajiny v rámci európskeho semestra pre koordináciu hospodárskych a sociálnych politík.

Nástroj sa začal realizovať vo februári 2021. Financujú sa z neho reformy a investície členských štátov od začiatku pandémie vo februári 2020 do konca decembra 2026. Členské štáty predkladajú Európskej komisii plány podpory obnovy a odolnosti – stanovujú v nich plánované reformy a investície, ktoré sa majú vykonať do konca roka 2026, s cieľom získať finančné prostriedky až do výšky dohodnutých pridelených prostriedkov. 

Pozrite si národné plány, plánované reformy a investície každého členského štátu

Súvisiace odkazy

Plán obnovy pre Európu

Hodnotiaca tabuľka obnovy a odolnosti