Přejít na hlavní obsah
NextGenerationEU
Next Gen EU banner
Nástroj pro oživení a odolnost

Klíčový nástroj pomáhající ekonomikám EU vyjít z koronavirové krize silnější a odolnější

Zajistit, aby byla EU připravena na budoucí výzvy a příležitosti

Nástroj pro oživení a odolnost je ústředním prvkem NextGenerationEU – jde o nástroj pro poskytování grantů a půjček na podporu reforem a investic v členských státech EU.

Cíle a přínosy

Jako součást rozsáhlého balíčku opatření Nástroj pro oživení a odolnost pomáhá

  • zmírnit hospodářský a sociální dopad pandemie
  • zajistit, aby členské státy byly odolnější, udržitelnější a lépe připravené na výzvy a příležitosti ekologické a digitální transformace
  • splnit cíle EU v oblasti klimatické neutrality do roku 2050
  • nasměrovat Evropu na cestu digitální transformace
  • vytvářet pracovní místa a podněcovat růst
Picture of Ursula von der Leyen

Náš plán má hodnotu 723 miliard eur. Jedná se o největší projekt obnovy v Evropě od Marshallova plánu. Obnovy, kterou Evropa potřebuje nyní a pro budoucnost

Ursula von der Leyenová, předsedkyně Evropské komise

Nástroj poskytuje členským státům finanční prostředky na investice (ceny z roku 2022)

291 miliard eur
formou úvěrů
357 miliard eur
ve formě grantů
648 miliard eur
celkem na investice do reforem a projektů

* With the amended RRF Regulation, additional grants under the Emissions Trading System (ETS) and Brexit Adjustment Reserve (BAR) have been made available to Member States. Therefore, the EUR 357 billion in grants is now split in EUR 338 billion of original RRF grants, EUR 17.3 billion in ETS grants and EUR 1.6 billion in BAR grants. Furthermore, Member States could request loan support until August 2023. Of the total available envelope of EUR 385 billion, close to EUR 291 billion has been committed by end 2023. These two changes (more grants available through ETS and BAR and less loans requested than the total available envelope) result in a total RRF envelope of EUR 648 billion by end 2023. The previously mentioned amount of EUR 723 billion represented the maximum amount of RRF grants (EUR 338 billion) and RRF loans (EUR 385 billion) according to the RRF Regulation.

Seznamte se s tím, co se realizuje v jednotlivých členských státech

Green transition icon
zaměření na zelené technologie a kapacity (udržitelnou mobilitu, energetickou účinnost a obnovitelné zdroje energie, přizpůsobení se změně klimatu), oběhové hospodářství, a biologickou rozmanitost
Policies next gen Icon
zlepšení přístupu k všeobecnému, odbornému a vysokoškolskému vzdělávání a zvyšování jeho kvality, zaměření na digitální vzdělávání, předškolní vzdělávání a péči, podpora zaměstnanosti mladých lidí
Digital transformation icon
podpora zavádění sítí s velmi vysokou kapacitou, digitalizace veřejných služeb, vládních procesů a podniků, zejména malých a středních, rozvoj základních a pokročilých digitálních dovedností, podpora digitálního výzkumu a vývoje a zavádění pokročilých technologií
Social & territorial cohesion icon
optimalizace sociální a územní infrastruktury a služeb (systémy sociální ochrany a zabezpečení, začleňování znevýhodněných skupin), podpora zaměstnanosti a rozvoje dovedností, vytváření kvalitních a stabilních pracovních míst

Jak to funguje

Prostřednictvím tohoto dočasného nástroje může Komise získat finanční prostředky – výpůjčky na kapitálových trzích – na pomoc členským státům při realizaci reforem a investic, které

  • jsou v souladu s prioritami EU
  • řeší problémy uvedené v doporučeních pro jednotlivé země v rámci evropského semestru pro koordinaci hospodářských a sociálních politik

Nástroj vstoupil v platnost v lednu 2021. Financuje reformy a investice členských států od začátku pandemie v únoru 2020 do konce prosince 2026. Aby členské státy získaly finanční prostředky až do výše dohodnotého přídělu, předkládají Evropské komisi své plány na podporu oživení a odolnosti, v nichž uvedou své plánované reformy a investice, které mají být provedeny do konce roku 2026. 

Zobrazit vnitrostátní plány, plánované reformy a investice jednotlivých členských států

Pokrok v půli cesty 

Tři roky po zavedení NextGenerationEU vydala Evropská komise v únoru 2024 příznivé hodnocení pokroku v provádění Nástroje pro oživení a odolnost v polovině období. Díky již vyplaceným finančním prostředkům ve výši 225 miliard eur a dosažení více než 1 150 milníků a cílů země EU rychle řeší dlouhodobé výzvy a účinně reagují na výzvy nové.  

Nástroj pro oživení a odolnost, který je jasnou hnací silou hospodářského oživení a strukturálních reforem, rovněž jednotlivým zemím pomohl učinit konkrétní kroky směrem k ekologické transformaci. Prostřednictvím ambiciózních národních plánů řada zemí dokonce značně překročila požadavek vynaložit minimálně 37 % na klimatické cíle.   

Nástroj byl v období do konce roku 2023 několikrát upraven a byly přiděleny další finanční prostředky ve výši 150 miliard eur, které pomáhají zemím plnit jejich cíle a maximalizovat dopad opatření, a to mimo jiné v souvislosti s probíhajícím konfliktem na hranicích Evropy, vysokou inflací, narušením dodavatelského řetězce a narůstajícími riziky přírodních katastrof. 

Příklady toho, jak Nástroj pro oživení a odolnost a nástroj NextGenerationEU vytvářejí plán pro ekologičtější, silnější a udržitelnější budoucnost, najdete ve 27 přehledech o jednotlivých zemích, které vypracovala Evropská komise. Rovněž si můžete přečíst, jak probíhá realizace projektů v praxi

Související odkazy

Plán na podporu oživení Evropy

Srovnávací přehled ukazatelů oživení a odolnosti